Sinn Féin - On Your Side

An Ghaelscolaíocht ríthábhachtach don Chóras Oideachais

10 September, 2008


Tá ráite ag an Aire Oideachais Caitríona Ruane gur gné ríthábhachtach dár gcóras oideachais í an Ghaelscolaíocht.

Ag labhairt di Dé Luain ag Comhdháil ar an Ghaelscolaíocht a bhí ar siúl in Óstán Clarion i mBaile Átha Cliath, dúirt an tAire:

"Tá cuid mhór oibre suntasaigh á déanamh in earnáil na Gaelscolaíochta, agus ba mhaith liom go leanfar leis an obair seo agus go gcuirfear léi. Trína bheith ag obair ar bhonn uile-Éireann, tig linn foghlaim óna chéile agus dea-chleachtas a chomhroinnt chun leasa na ndaltaí ar fad. Tá earnáil fhuinniúil Gaelscolaíochta i dTuaisceart na hÉireann agus tá cuid mhór le tairiscint againn.

"Tig le páistí tairbhe mhór a bhaint as foghlaim teanga eile; tig léi muinín, féinmheas agus inspreagadh chun foghlama a fheabhsú. Thug mé isteach Clár Teangacha Bunscoile ar fud Thuaisceart na hÉireann trínar féidir le daltaí Spáinnis nó Gaeilge a fhoghlaim ó oidí oilte a bhíonn ag obair taobh le cúintóirí ranga agus le múinteoirí. Ghlac breis agus 280 scoil leis an chlár agus tá sé beartaithe agam an tionscnamh a leathnú agus a fhorbairt. Trí na deiseanna seo a thabhairt go luath i saol na bpáistí, táimid ag cur in iúl dóibh go bhfuil cuid mhór deiseanna agus féidearthachtaí ann dóibh.

"Díríonn an chomhdháil seo ar thumoideachas, rud a bhfuil mé paiseanta faoi. Tá cuid mhór buntáistí a bhaineann le tumoideachas agus tá fianaise ann gurb é an bealach is éifeachtaí le Gaeilge a fhoghlaim tríd an mhéid is mó teagmhála is féidir."

Dúirt an tAire fosta: "Ta mé ag déanamh machnamh faoi láthair ar athbhreithniú ar an Ghaelscolaíocht sa Tuaisceart. Beidh ról tábhachtach ag an athbhreithniú seo i gcinntiú go dtugtar tacaíocht iomlán agus chuí don Ghaelscolaíocht mar chuid lárnach den chóras oideachais i ngach scoil; bunscoileanna, iarbhunscoileanna, scoileanna Béarla agus Gaelscoileanna. Cuirfidh mé moltaí na tuairisce in iúl don phobal uair éigin amach anseo agus tá mé ag súil lena úsáid mar thúsphointe do dhíospóireacht shuimiúl ar an cheist thábhachtach seo." Críoch

Connect with Sinn Féin