Sinn Féin - On Your Side

Ag amharc chun tosaigh agus ag dúil leis an am atá le teacht.

31 December, 2008 - by Pat Sheehan


Tá ráiteas don Bhliain Úr curtha amach ag Uachtarán SINN FÉIN, Gearóid Mac Adhaimh, ina ndeir sé:

"Bliain tábhachtach a bhí in 2008, ina rinneadh dul chun cinn eile le daingniú fhréamhacha na n-institiúidí uile-Éireann, na hinstitiúidí rialtais sa tuaisceart san áireamh

Ba fhorbairt rí-thábhachtach í an comhaontú idir Sinn Féin agus an DUP ó thaobh gluaiseacht pholaitiúil leanúnach chun tosaigh a bhrostú agus chun muinín sa phróiseas polaitiúil a fháil ar ais.
Bhí Feidhmeannas an tuaiscirt in ann roinnt rudaí a dhéanamh chun cuidiú le teaghlaigh a bhí i gcruachás mar gheall ar an chúlú eacnamaíoch ach is gá níos mó oibre a dhéanamh san am atá le teacht. Tá gá ar leith le dul i ngleic leis an easpa ceannais gheilleagraigh agus fioscaigh, agus le ganntanas airgid a bhíonn ag teacht ó Rialtas na Breataine gach bliain mar fhóirdheontas, rud a laghdaíonn roghanna agus féidearthachtaí an Fheidhmeannais.

Tá sé tábhachtach go mbeidh dul chun cinn ann maidir leis seo agus le ceisteanna eile agus tá Sinn Féin cinnte go gcuirfear na gealltanais a tugadh i gComhaontú Aoine an Chéasta agus Comhaontú Chill Rímhinn i bhfeidhm. Tá obair an-phráinneach le cur i gcrích go fóill, go háirithe i dtaca leis an Bhille Cearta, comhionannas agus an Ghaeilge.

Ba é an géarchor creidmheasa agus an géarchéim eacnamaíoch domhanda an scéal is mó sa dara leath de 2008. Tá seo ag luí go trom ar gheilleagar an oileáin seo - ní amháin sin ach tháinig idir chuid mhór chailleadh post agus fulaingt do theaghlaigh as fosta. Theip ar Rialtas na hÉireann straitéis soiléir a chruthú le plé leis seo. Ina áit sin, shocraigh siad ar ionsaithe a dhéanamh ar na daoine is lú cosanta inár sochaí.

Thar an bhliain ata romhainn beidh mé féin mar Uachtarán Sinn Féin ag tabhairt cuairt ar toghcheantair ar fud na 26 Contae agus ag reáchtáil cruinnithe móra sa Tuaisceart chomh maith.
Is léir anois go bhfeicfidh muid ath-thógáil reifrinn ar Chonradh Liospóin. Tá sé maslach ar fad an dóigh ar phléigh Rialtas na hÉireann agus an A.E. le mianta vótálaithe Éireannacha agus lena gcinneadh chun vóta 'NÍL' a chaitheamh in éadan an chonartha i mí Meitheamh.

Déanfaidh Sinn Féin anailís ar mholtaí an Rialtais, mar a rinne muid leis an chéad reifreann. Cuirfidh muid in éadan ath-thógáil reifrinn ar bith ar an chonradh ceannann céanna agus múna n-éiríonn leis an Rialtas a shainordú a bhaint amach, cuirfidh muid feachtas ar bun go dtí go bpléifear mar is ceart le ceisteanna éagsúla, go háirithe an t-easnamh daonlathach san A.E., cearta na n-oibrithe, seirbhísí poiblí, neodracht agus tionchar Éireann ar institiúidí an A.E.

Agus 2008 ag teacht chun deiridh, um Nollaig nuair a bhíonn na milliúin duine ag smaoineamh fán Talamh Naofa, is cúis bhróin agus uafáis dúinn a bhfuil ag tarlú i Gaza.

Ní mór d'Iosrael stop a chur lena cuid ionsaithe ar Ghaza gan mhoill agus tá gá le brú idirnáisiúnta a chur ar Rialtas Iosrael chun deireadh a chur lena cogadh. Ní féidir leis an anfhorlann seo is déanaí ach dochar a dhéanamh do chúis na síochána agus na buanseasmhachta sa Mheánoirthear. Impím ar na páirtithe agus grúpaí uilig sa cheantar glacadh le comhrá cuimsitheach agus caibidlí polaitiúla mar an slí is éifeachtaí chun síocháin agus iarraim orthu deireadh a chur le gach ionsaí míleata.

Beidh 2009 mar cheiliúradh 90 bliain de theacht le cheile an Chéad Dála.
Dar le poblachtaigh Éireannacha is tionscadal reatha é baint amach na spriocanna fa choinne Éireann ceannasach, daonlathach, aontaithe a bhunú ar chomhionannas agus ceart sóisialta. Is é sin tionscadal beo, bríomhar go foil.

Tá Sinn Féin i mbun straitéis pholaitiúil chun seo a bhaint amach. Is cuid lárnach den straitéis sin ná go leor brí agus neart polaitiúil a chothú chun athruithe móra polaitiúla, sóisialta agus bunreachtúla a chur i bhfeidhm.

Mar chuid den obair seo tá Sinn Féin ag tabhairt cuireadh do dhaoine teacht agus bheith páirteach sa lá ceiliúrtha den 90 bliain sin ó theacht an Chéad Dála ar an saol, i dTeach an Ard-Mhéara ar an 21 Eanáir.

Sa lá atá inniu ann tá muid níos cóngaraí ná riamh le haontú na hÉireann a bhaint amach. Tá cúis sin d'aontú na hÉireann ag dul chun tosaigh, agus féachann níos mó duine ná riamh air mar an slí is fearr chuig an todhchaí a chinntiú dóibh féin, ó thaobh cúrsaí polaitiúla, sóisialta agus eacnamaíocha.

Tá poblachtaigh ag amharc chun tosaigh agus ag dúil leis an am atá le teacht."

Connect with Sinn Féin