Sinn Féin - On Your Side

Bairbre de Brún MEP – International/EU Affairs

9 September, 2011 - by Martina Anderson MEP


Is iomaí rud a tharla san Aontas Eorpach ón Ard-Fheis dheireanach.

Thacaigh an rialtas nua i mBaile Átha Cliath go díocasach le ciorraithe agus clár oibre déine an AE agus An Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta anseo a dhíríonn ar na daoine is soghonta inár sochaí. Tá clár oibre den chineál seo á chur amach anois in áiteanna eile san AE. Tá sé ag déanamh damáiste d'ionchais téarnaimh gheilleagraigh.

Creideann rialtas na hÉireann gurb é laghdú ar cheannasacht na hÉireann réiteach na géarchéime eacnamaíche. Is gá dúinn obair le fórsaí i dtíortha eile atá ar aon intinn linne chun cur in éadan clár oibre na heite deise. Ní réiteach é breis cumhachta a thabhairt don Choimisiún Eorpach agus agus rialú eacnamaíoch a lárófar a thuilleadh. Is gá troid in aghaidh ciorraithe agus cur in éadan déine agus príobháidiú.

Ar bhonn idirnáisiúnta tá saincheisteanna ann a thugann deis don AE ról dearfach forásach a imirt má tá an toil pholaitiúil ann lena leithéid a dhéanamh:
- is féidir brú a chur ar Iosrael chun tabhairt faoi idirbheartaíocht dháiríre le Palaistínigh trí stát nua na Palaistíne a aithint, agus meas a bheith acu ar chaighdeáin idirnáisiúnta ceart daonna
- thiocfadh leis an AE síniú comhaontuithe trádála a dhiúltú le tíortha nach bhfuil meas acu ar chearta oibrithe, agus le tíortha amhail an Cholóim, áit ina mbíonn gníomhaithe cheardchumainn faoi ionsaí, faoi chrá agus ar a ndéantar feallmharú fiú.
- is féidir brú a chur maidir scaoileadh saor na gcúigear príosúnach Cúbach atá i ngéibheann i Miáimí agus chun deireadh a chur le himshuí ar Chúba.
- d'fhéadfadh Parlaimint na hEorpa a dlúthpháirtíocht a léiriú le muintir an tSahára Thiar, atá faoi fhorghabháil, trí dhaingniú an chomhaontaithe iascaigh le Maracó a dhiúltú
- is féidir leis an AE ceannaireacht a léiriú san idirbheartaíocht ar athrú aeráide in Durban, san Afraic Theas, i Mí na Nollaig, trí chomhaontú ar ghearradh siar ar astuithe carbóin san AE le 30% faoi 2020 i gcoibhneas le cúrsaí i 1990.

Ina theannta sin thiocfadh leis an AE ról dearfach a imirt chun teacht ar réiteach do choimhlint na mBascach.

Ba mhaith liom an Abertzale Clé i dTír na mBascach a mholadh as an cheannaireacht a léirigh siad agus na hiarrachtaí atá déanta acu chun an choimhlint seo a réiteach. Agus ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leis an chomhghuaillíocht páirtithe atá ar son neamhspleáchais as a dtorthaí iontacha sa toghchán i Mí Bealtaine.

Tá féidearthacht ann anois an choimhlint i dTír na mBascach a réiteach trí phróiseas comhrá chuimsithigh.

Ba chóir do rialtas na Spáinne an deis seo a thapú agus gníomhaithe polaitiúla Bascacha, Arnaldo Otegi ina measc, a scaoileadh saor, agus an deis a thapú chun an páirtí polaitiúil nua atá á mholadh ag an Abertzale Clé a dhéanamh dleathach chun an deis a thabhairt do bhunadh na mBascach saoirse a bheith acu vótáil dá rogha féin ionadaithe.

Sa dá lá seo táimid ag plé agus ag cinneadh beartais ar raon saincheisteanna ina n-imríonn an tAE ról ríthábhachtach - ceisteanna amhail an geilleagar, athrú aeráide agus an comhshaol, talmhaíocht agus iascach; seirbhísí poiblí, poist agus cearta oibrithe. Is féidir cláir AE, a chuireann comhoibriú trasteorann chun cinn, a úsáid chun dul i ngleic leis an dícheangail a rinne críochdheighilt agus an talamh a réiteach d'Éirinn aontaithe.

Cuireann tábhacht an AE maidir leis na ceisteanna siúd béim ar thábhacht ár n-idirbheartaíochta leis an AE agus comhghuaillíochtaí a chothú le fórsaí forásacha eile.

Sa dara leath den bhliain seo chugainn beidh Uachtaránacht an Aontais Eorpaigh ag Éirinn. Beidh seo ina dheis thábhachtach chun ár bpolasaithe forásacha ar réimse ceisteanna AE sa díospóireacht phoiblí a chur chun cinn, agus chun ár gclár oibre uile-Éireannach a chur chun cinn. Tá tábhachtach ar leith leis an am i láthair dár n-ionadaithe sa rialtas áitiúil, i Stormont agus i dTeach Laighean, agus ár n-airí san Fheidhmeannach chun bheith rannpháirteach go gníomhach leis an AE. Is gá dúinn bheith soiléir ag gach leibhéal le tacú le beartais agus tionscnaimh dhearfacha AE, ach ina theannta sin is gá dúinn cur in éadan polasaithe a dhéanfaidh tuilleadh damáiste dóibh siúd atá bocht agus iad atá leochaileach.

Agus mise an t-aon FPE Shinn Féin atá againn is eol dom na dúshláin chomh maith leis na luachanna a bhaineann le peirspictíocht phoblachtach a tabhairt chun tosaigh i bParlaimint na hEorpa. Ba mhaith liom ár mbuíochas a ghabháil lenár gcomhoibrithe in Aontas Clé na hEorpa agus na Glasaigh Chlé Nordacha as an dea-chomhoibriú a bhíonn againn ar raon comhcheisteanna.

A lot has happened in the European Union since the last Ard Fheis.

The new government in Dublin has enthusiastically bought into the EU/IMF cutbacks agenda which targets the most vulnerable. A similar agenda is now being rolled out across the EU and is damaging the prospects of economic recovery.

The Irish government believes that further diluting Irish sovereignty is the solution to the economic crisis. We will need to work with like minded forces in other countries in order to resist this right-wing agenda. Further centralising economic governance in the EU and giving the European Commission more power is not a solution.

There are issues where the EU has the potential to play a positive and progressive role if it has the political will to do so:
- pressure could be brought on Israel to seriously negotiate with Palestinians through the recognition of a new Palestinian state, and to respect international human rights standards
- the EU could refuse to sign trade agreements with countries which do not respect workers rights and countries, such as Colombia, where trade union activists are systematically attacked, harassed and even assassinated
- pressure could be brought to bear for the release of the 5 Cuban prisoners held in Miami and to end the blockade of Cuba
- the European Parliament could show its solidarity with the occupied people of the Western Sahara by refusing to ratify the fisheries agreement with Morocco
- the EU can take a lead in climate change negotiations in Durban, South Africa in December by cutting carbon emissions by 30% by 2020 compared to 1990 levels.

The EU could also play a positive role in bringing about a resolution to the Basque conflict.

I would like to commend the Abertzale Left in the Basque Country for the leadership they have shown and the efforts they have made to resolve this conflict. And I would like to congratulate the coalition of pro-independence parties for their excellent results in the elections in May.

The potential now exists to resolve the conflict in the Basque Country through a process of inclusive dialogue.

The Spanish government should take this opportunity and release Basque political activists, including Arnaldo Otegi, and to legalise the new political party which is being proposed by the Abertzale Left in order to allow the Basque people to freely vote for representatives of their choice.

Over these two days we are debating and deciding policy on a range of issues in which the EU plays a crucial role - issues such as the economy, environment, agriculture and fisheries; public services, jobs and workers' rights. EU programmes which promote cross-border cooperation can be used to tackle the disconnect caused by partition and prepare the ground for a united Ireland.

EU programmes which promote cross-border cooperation can be used to tackle the disconnect caused by partition and prepare the ground for a united Ireland.
The importance of the EU with regard to these issues underlines the importance of our engagement with the EU and of building alliances with other progressive forces.

The second half of next year sees Ireland taking the Presidency of the European Union. This will be an important opportunity to insert our progressive policies on a range of EU issues into the public debate, as well as to promote our all-Ireland agenda. It is particularly important at the present time for our representatives in local government, in Stormont and Leinster House, our ministers in the Executive to be actively engaged with the EU. At all these levels we must be coherent in supporting positive EU policy and initiatives, but also in opposing policies that will further damage the poor and the vulnerable.

As the sole Sinn Féin MEP I am aware of the challenges as well as the rewards of bringing forward a republican perspective in the European Parliament. I would like to express our thanks to our colleagues in the European United Left and Nordic Green Left for the good cooperation we have on a range of common issues.

Connect with Sinn Féin