Sinn Féin - On Your Side

Níos mó comhoibriú Thuaidh-Theas ar an nGaeilge de dhíth - Ó Clochartaigh

18 February, 2012


Tá sé tábhachtach go mbeadh níos mó comhoibriú Thuaidh-Theas ar siúl maidir le cur chun cinn na Gaeilge ar fud an oileán a dúradh nuair a chas Gerry Adams agus toscaireacht ó Shinn Féin leis na hAirí Jimmy Deenihan.& Dinny McGinley.

Chuir ionadaithe Shinn Féin a gcuid imní in iúl chomh maith maidir leis an tionchar atá ag na ciorruithe buiséid ar an nGaeilge agus an Ghaeltacht. 'Mhínigh muid do na hAirí go raibh Ranna Rialtais áirithe ag cur an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge i mbaol de bharr na ciorruithe ata molta acu', a deir an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh a bhí ar an toscaireacht. 'Thagair muid go sonrach don Roinn Oideachas & Eolaíochta agus na h-athraithe maidir leis na scoileanna beaga tuaithe, an coibhneas múinteoir-daltaí do scoileanna Gaeltachta, caillteannas na poist oidhreachta agus acmhainní agus ciorruithe eile. D'iarr muid orthu cás láidir a dhéanamh i gcoinne na gciorruithe áirithe sin le Ruairí Quinn ar chúinsí pobail agus teanga agus dúradar go dtógfaidís ár moltaí ar bord'.

Bhí an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge ar chlár na cruinnithe chomh maith agus thug an tAire McGinley le fios go raibh cruinniú den Choiste Idir Rannach ar siúl an tseachtain seo caite ag a raibh ionadaithe ó gach Roinn Rialtais. Rinneadh cur síos ar an dul chun cinn atá dhá dhéanamh sa Chomthionóil maidir le cur chun cinn na Gaeilge sna sé chontae, idir an clár Liofa 2015 agus an ullmhúchán ar Straitéis don Ghaeilge a bheadh mar bhunús do Acht Ghaeilge ansin. Iarradh ar Rialtas na hÉireann dul i gcionn ar Rialtas na Breataine agus páirtithe leasmhara eile chun tacú leis na h-iarrachtaí seo agus gheall na hAirí go ndéanfadh.

D'impigh baill Shinn Féin ar na hAirí chomh maith cur ina luí ar a gcuid comhleacaithe san Rialtas an cinneadh maidir le comtháthú Oifig an Choimisinéara Teanga le hOifig an Ombudsman a chuir ar ceal. 'Léirigh muid an imní atá ar phobal na Gaeilge maidir leis an moladh atá déanta ag an Roinn Caiteachais Poiblí agus nach léir go mbeidh buntáiste ar bith don Stát ná do shaoránaigh as seo. Chuir na hAirí in iúl duinn go bhfuil na haighneachtaí maidir le Acht na dTeangacha Oifigiúla dhá mheas faoi láthair agus go dtógfar na moltaí a thagann as chuig bord an Rialtais', a deir Ó Clochartaigh.

Mhinigh an toscaireacht as Sinn Féin chomh maith go bhfuil fo-choiste curtha ar bun acu féin le dul i gcomhairle leis na heagrais bunmhaoinithe Gaeilge i dtaca leis an Samhail Nua Maoinithe atá molta ag Foras na Gaeilge. Tugadh le fios gur bhuail an fochoiste seo le formhór na h-eagraíochtaí agus go ndúirt siadsan leo gurb é seo an chéad iarracht dáiríre a rinneadh chun suí síos agus todhchaí na hearnála agus an maoiniú a théann leis a phlé mar is ceart.

Pléadh tábhacht Údarás na Gaeltachta ag an gcruinniú chomh maith agus Bille na Gaeltachta atá beartaithe ag an Rialtas. Thug an tAire Deenihan le fios go raibh súil aige go mbeadh an bille sin rite sula mbeadh deireadh tagtha le tréimhse an bhord reatha i mí Dheireadh Fómhair agus go raibh sé dhá ullmhú mar phríoracht ag an Roinn. Bheadh tionchar mhor aige seo, a dúradh, ar obair an Údaráis agus oifig an Choimisinéara Teanga.

Tarraingíodh anuas ceist Mheitheal Forbartha na Gaeltachta ag an gcruinniú chomh maith agus na tograí pobail agus na creidneoirí a fágadh ar an trá fholamh de bharr leachtú na comhlachta sin. Dúirt an tAire Deenihan le toscaireacht Shinn Féin go raibh súil aige go ndéanfaí fógra faoi mhaoiniú LEADER sna ceantair Ghaeltachta as seo go ceann seachtaine nó mar sin agus gur dóigh gur faoi scáth áisíneacht Ghaeltachta a bheifí dhá dháileadh. 'Thuig muid uathu chomh maith go mbeadh siad ag iarraidh seasamh le tograí a raibh maoiniú geallta dóibh ón gclár LEADER a bhí ann roimhe seo', a deir Trevor Ó Clochartaigh, ' agus tá súil againn go n-éireoidh leo sin a dhéanamh, mar go raibh roinnt mhaith tograí tosaithe agus leathchríochnaithe nuair a thit an tóin as MFG agus fágadh iad le billí nach raibh íoctha agus creidneoirí a bhí ag lorg iocaíochta uathu agus níl sé sin inghlactha', a deir Ó Clochartaigh.

Críoch

Connect with Sinn Féin