Sinn Féin - On Your Side

Cáineann Ó Clochartaigh na Gardaí agus Ranna Rialtais dá faillí ó thaobh feidhmiú as Gaeilge

24 April, 2012


“Tá sé scannalach gur féídir leis na Gárdaí, An Roinn Coimirce Sóisialaí agus Rannaí Rialtais eile dlí na tíre a shárú agus nach bhfuil an Rialtas ag déanamh tada faoi’, a deir an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh, Sinn Féin.

Bhí Seanadóir Ghaillimh Thiar ag tagairt d’fhoilsiú Thuarascáil Bhliantiúil 2011 an Choimisinéir Teanga, Seán Ó Cuirreáin a dhéanann cur síos ar dhá inúchadh a rinne sé i 2011, ceann a bhain leis An Gárda Síochána i dTír Chonaill agus ceann eile a bhain le polasaí earcaíochta na Roinne Coimirce Sóisialaí. Léirigh cás Thír Chonaill go raibh faillí iomlán dhá dhéanamh ag Gárdaí ar an mBun Beag ó thaobh deileáil le saoránaithe i nGaeilge.

“Tá sé seo dochreidte nuair a thógann tú san áireamh eolas a fuair mé ón tAire Dlí agus Cosanta an tseachtain seo caite a léirigh go bhfaigheann 49 Gárda as Tír Chonaill liúntas breise as a bheith ábalta feidhmiú as Gaeilge agus bhí ochtar as naoinúr i stáisiún i gcroílár na Gaeltachta nach raibh in ann é seo a dhéanamh”, a deir Ó Clochartaigh.

Sháraigh an Roinn Coimirce Sóisialta Acht na dTeangacha Oifigiúla maidir le pointí breise a thabhairt d’iarrthóirí le Gaeilge sa bproiséas earcaíochta atá i bhfeidhm acu. Bhí sé seo in ainm tarlú faoin socrú a rinneadh nuair a cuireadh deireadh leis an Ghaeilge éigeantach sa Státsheirbhís i 1975. Deir Ó Clochartaigh,

“Léiríonn tuarascáil an Choimisnéara gur beag suim a chuireann an Roinn seo sa bhfaillí atá dhá dhéanamh acu, ach éagóir den chineál seo is ciontsiocair le heaspa foirne le Gaeilge sa Roinn céanna agus caithfear fisorú a dhéanamh an bhfuil sé seo ag tarlú i Ranna eile chomh maith?

“Ní amháin nach raibh, na Gárdaí ná an Roinn Coimirce Sóisialaí ag comhlíonadh a gcuid dualgais faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, ach níor déanadh aon cheo leis na tuaráscalacha iniúchadh seo ó cuireadh os comhair Thithe an Oireachtais iad ach an oiread. Beidh mé ag déanamh iarratais chuig Comhchoiste Dála go dtabharfar an Coimisinéar Teanga agus na heagrais Stáit failíocha isteach chun fiosrú iomlán a dhéanamh faoi seo agus ceisteanna eile a bhaineann le dualgais an Stát faoin Acht”, a deir Seanadóir Shinn Féin.

“Beidh muid ag lorg soiléiriú ar na cúiseanna go bhfuil, i bhfocail an Choimisinéara, ‘teipthe tríd is tríd ar chóras daingnithe na scéimeanna teanga’, atá in ainm is a bheith dhá fheidhmiú ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta. Tá 105 scéim daingnithe ó tháinig an reachtaíocht i bhfeidhm ach tá 66 acu sin imithe ‘in éag’ nó as dáta. Tá 20% acu sin imithe in éag le os cionn trí bliana agus 20% eile le hós cionn dhá bhliain. Tá faillí iomlán dhá dhéanamh ag an Roinn agus na hAirí Deenihan agus McGinley sa réímse seo, ach an oiread leis na hAirí a chuaigh rompu, agus caithfear é a chuir ina cheart.

“Tá na bunchearta san Acht lárnach i gcur i bhfeidhm na Straitéise Fiche Bliain don Ghaeilge atá ag an Rialtas mar baineann na cásanna seo le seirbhísí poiblí a chuir ar fáil do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta, maraon le ardú a chuir ar líon na bhfoirne le Gaeilge sa Státsheirbhís. Léiríonn tuarascáil an Choimisinéara go bhfuil an Rialtas reatha iomlán failíoch ina leith seo agus is droch thuar eile é seo do chuir i bhfeidhm na straitéise”, a deir Trevor Ó Clochartaigh.

“Níos measa ná sin, tá dlí na tíre dhá bhriseadh ag an dream atá in ainm is a bheith dhá chuir i bhfeidhm agus ní féidir leis sin leanúint ar aghaidh. Bíonn fórsaí an Stát an-sciopaí ag cur dlíthe eile i bhfeidhm go docht, gan mórán trócaire, ach ní féidir leo féin feidhmiú lasmuigh den dlí ach an oiread”, a deir an Seanadóir.

Connect with Sinn Féin