Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh an Rialtas acmhainní a chuir ar fáíl leis an Straitéis a fheidhmiú – Ó Clochartaigh

27 April, 2012


Tá fáilte curtha ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh roimh na cláracha tacaíochta teaghlaigh agus pleanála teanga atá seolta ag Aire Stáit na Gaeltachta, Dinny McGinley, ach ní theann siad sách fada agus níl sé soiléír go mbeidh acmhainní go leor ann chun iad a chuir i bhfeidhm, dar leis.

Tá imní freisin air nach bhfuil an méid atá ar siúl ag Ranna eile Rialtais agus an Statchóras tré chéile ag teacht leis an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge agus go mbainfidh siad an mhaith as na tograí eile seo.

Bhí Seanadóir Shinn Féin as Gaillimh Thiar ag tagairt do na scéimeanna a sheol an tAire Stáít ar an Déardaoin. ‘Tá siad tamall ag teacht agus is maith ann iad’, a deir Ó Clochartaigh, ‘ach, bhí mé súil le fógra níos cuimsithí agus soiléiriú maidir le hacmhainní a bheith ar fáil len iad a chuir i bhfeidhm mar is gá. Maidir leis an Scéim Tacaíochta Teaghlaigh, ní leor bileoga a scaipeadh, caithfidh daoine oilte a bheith ar fáil le tacaíocht leanúnach a chuir ar fáil i ngach ceantar Gaeltachta. Caithfear maoiniú agus acmhainní a chuir in áít do ghrúpaí tuismitheoirí, máthair & linbh, ionaid cúram leanaí is araile le gniomhaíochtaí a eagrú agus áiseanna a chuir ar fáil, chomh maith le díriú ar staid na Gaeilge sa chóras oideachais’.

‘Ó thaobh cúrsaí pleanála teanga di, tá sé an-aisteach nach bhfuil acmhainní dhá chuir ar fáil le pleananna teanga a ullmhú i ngach ceantar láithreach. Léirigh an Staidéar Chuimsitheach Teangeolaíochta an phráínn a bhaineann leis an obair seo. Bhí an Rialtas roimhe seo ag tarraingt na gcos agus is léir go bhfuil an Rialtas seo nío measa arís’, a deir Ó Clochartaigh.

‘Níl ciall na réasún a bheith ag fágáil ceantar ar bith amach as an bpróiséas. Tá ceantair láidre a dteastaíonn tacaíocht uathu ar nós Iorras Aithneach, Múscraí agus Rath Cairn fágtha as an aíreamh go fóill agus fiú na ceantair is mó atá i mbaol stádas Gaeltachta a chailleadh, níl deis ar bith fágtha dóibh an taoide a chasadh. Ní léir go bhfuil cur chuige meáite ar bith dhá leanúint ag an Aire sa mhéid seo.’.

‘Freisin, tá sé riachtanach dó a shoiléiriú cé na hacmhainní a bheidh ar fáil chuige seo. Más iad na heagraíochtaí pobail atá ina bhun caithfear buiséad a chuir ar fáil dá réir chun an obair a dhéanamh, imeachtaí agus áiseanna a chuir ar fáil’, dar leis an Seanadóir. ‘Tá an Roinn fein in ainm is a bheith ag déanamh maoirseacht ar an dul chun cinn ach bheadh amhras orm go bhfuil an acmhainn acu sin a dhéanamh i gcomhthéacs an faillí iomlán atá dhá dhéanamh acu maidir le maoirsiú scéimeanna faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, mar a léiríodh an tseachtain seo i dtuarascáíl an Choimisinéir Teanga’.

‘Ach an imní is mó atá orm ná go bhfuil Rannaí eile Rialtais agus eagrais Stáit atá ag déanamh dochar don Straitéis agus don teanga tré chéíle. Áirím ansin Ruairi Quinn agus an Roinn Oideachas agus Scileanna ach go háirithe, atá ag deanamh éagoir mhór tríd an athbhreithniú ar an coibhneas dalta –múinteora sna scoileanna beaga sa nGaeltacht, atá ag gearradh maoiniú chun tacú le hábhar oidí dul chun na Gaeltachta agus a fuair réidh le scoláireachtaí triú leibhéal do mhuintir na Gaeltachta’, a deir Seanadóir Shinn Féin.

‘Ní leor preas ócáidí agus caint, gan acmhainní a chuir ar fáil agus ní chuirfear an Straitéis Fiche Bliain i bhfeidhm gan tacaíocht iomlan an Rialtais, i gcomhpháirt le pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta, sin rud nach bhfuil ag eirí leis an Aire Stáit McGinley a bhaint amach go fóill’, arsa Ó Clochartaigh.


Government must provide resources to allow the Strategy to function properly

Senator Trevor Ó Clochartaigh has welcomed the announcement by Minister of State for Gaeltacht Affairs, Dinny McGinley TD of the family support plans and language planning programmes, but has stated that they do not go far enough by any means, and that it is very unclear as to whether sufficient resources have been allocated to implement them.

He also expressed concern that other Government departments, and the public service generally were failing to do enough to bring about the objectives under the 20 years Irish Language Strategy, and that this would take away much of the benefit from these other schemes.

Referring to the initiatives launched on Thursday, Senator Ó Clochartaigh stated “They are long overdue, and very welcome, however I was anticipating a more comprehensive announcement, and a clarification on the resources that would be available to implement these schemes.”

“As regards the Family Support scheme, it isn’t enough to distribute leaflets; trained staff needs to be made available to provide continuous support in all Gaeltacht areas. Resources and funding have to be put in place for various groups, be they Parents Groups, Parent and Child groups, and Child Care centres and so on, to organise events and facilities, as well as focusing on Irish in the Education system.”

“On the issue of Language planning, it’s rather strange that resources aren’t being made available immediately for language planning in all areas. The Comprehensive Linguistic Study illustrated the urgency of this work .The previous Government dragged its heels on this issue, but clearly this Government is even worse”, according to Ó Clochartaigh.

"There is neither sense nor reason to the decision to exclude areas from this process. There are strong areas such as Iorras Aithneach, Muscraí, and Rath Cairn, who have been excluded, and even those Gaeltachts most likely to lose their Gaeltacht status, are not being given much assistance to reverse the trend. There doesn’t appear to be a particularly well thought-through approach to this issue on the part of the Minister.”

“In addition, it is essential that he clarifies what resources will be available for this project. If it is the Public Organisations who are to be responsible, it’s clear that a budget must be made available to undertake this work, and to put in place events and resources. The Department is responsible for the oversight of the progress; however, I have my doubts about whether they have the resources to do so, given their complete failure to oversee the schemes under the Official Languages Act, as was illustrated this week by the report of the Irish Language Commissioner.”

“However, my greatest concern is that the other Government Departments and State Bodies are damaging the strategy and the language on the whole. I include in that Ruairí Quinn and the Department of Education and Skills in particular, who are creating an injustice through the review of the Student Teacher ratio in the Gaeltacht, cutting grants for student teachers to travel to the Gaeltacht, and has abolished Third Level scholarships for Gaeltacht residents.”

“Press Conferences and talk is no good without providing the resources being provided, and the 20 year strategy will not be implemented without the full support of the Government, in co-operation with the Gaeltacht community, something which the Minister of State Dinny McGinley, has yet to achieve.”

Connect with Sinn Féin