Sinn Féin - On Your Side

Ministers dragging their feet on Islands report implementation – Senator Ó Clochartaigh

17 February, 2015


Leagan Gaeilge thíos

The Minister for Agriculture, Food and the Marine is dragging his heels on implementing recommendations of a Joint Oireachtas Committee which would support islanders and rural communities around our coast, according to Sinn Féin Senator, Trevor Ó Clochartaigh.

The Galway Senator was speaking after hearing from representatives of the Islands Marine Resource Organisation who appeared at the Oireachtas Subcommittee on Fisheries.

He says:

‘The Joint Oireachtas Committee report on Promoting Sustainable Rural Coastal and Island Communities was a very practical and valuable piece of work, which was launched in February 2014. But since then we have seen very little action from Minister Coveney and his cabinet colleagues on the recommendations outlined.  

‘The stakeholders who gave evidence to the committee have done a lot of work to come together as a cohesive group to work with the Department and other agencies to implement the actions which have been suggested. Unfortunately, the government have not been as proactive in delivering on their responsibilities.

‘The report highlighted actions to be taken by the Ministers for Agriculture, Food & Fisheries, Social Protection, Transport, Jobs and Environment. There is very little evidence of progress being made.

‘Minister Coveney needs to take the initiative to ensure that proposals in relation to heritage licences, quota redistribution, aquaculture, industry supports and other measures are developed and put in place to ensure our coastal and island communities remain sustainable.

‘I asked that officials dealing with the development of guidelines be called before the committee as well, to outline how the European Maritime and Fisheries Fund will be tailored to allow implementation of the report recommendations.

‘Government departments are also to be asked to update how they are working to ensure the recommendations in the report are to be put into practice.

‘The committee also agreed to my suggestion to write to the Minister for the Environment to support the call of Comhar na nOileán that they be given standalone LEADER funding, as has been the practice heretofore.'

ENDS

Airí ag tarraingt na gcos maidir le cur i bhfeidhm moltaí tuarascála do na hOileáin – Ó Clochartaigh

Tá an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara ag tarraingt na gcos maidir le cur i bhfeidhm moltaí an Chomhchoiste Oireachtais a thacódh le pobail oileánda agus tuaithe ar fud an chosta, dar le Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh.

Bhi Seanadóir na Gaillimhe ag labhairt tar éis cloisteáíl ó ionadaithe  ón Eagraíocht Acmhainní Mara Oileánda a bhí os comhair an Fhochoiste Oireachtais ar Iascaireacht.

Deir sé:

‘Is píosa praiticiúil agus luachmhar oibre atá i dtuarascáil an Chomhchoiste Oireachtais maidir le Cur Chun Cinn Pobail Inmharthanach Cósta agus Oileánda, a seoladh i mí Feabhra 2014. Ach, is beag gníomhaíocht atá feicthe againn ón Aire Coveney agus a chomhleacaithe ar na moltai a shonraítear ann, ó shoin.

‘Tá a gcion féin déanta ag na geallsealbhóirí a thug fianaise ós comhair an chomhchoiste roimhe seo chun teacht le chéile mar ghrúpa comhtháite ionadaíoch, chun oibriú leis an roinn agus áisíneachtaí eile leis na moltaí a chur i bhfeidhm. Faraor, níl an rialtas chomh gníomhach céanna agus iad ag cur a gcuid dualgais féin i gcrích.

‘Léirigh an tuarascáil gníomhaíochtaí gur chóir do na hAirí talmhaíochta, Bia & Iascaigh, Coimirce Sóisialaí, Iompar, Fostaíocht agus Comhshaoil tabhairt futhu. Ach is beag fianaise atá ann go bhfuil aon dul chun cinn déanta.

‘Caithfidh an tAire Coveney ceannasaíocht a ghlacadh chun cinntiú go gcuirtear moltaí I bhfeidhm maidir le ceadúnais oidhreachta, athroinnt cuótaí, muirshaothrú, tacaíochtaí tionsclaíoch agus miosúir eile gur gá a fhorbairt  agus a chur in áit chun inmharthanacht na bpobail cois chósta agus ar na h-oileáin a chinntiú.

‘D’iarr mé go dtabharfaí státseirbhísígh atá ag forbairt na dtreoirlinte ós comhair an chomhchoiste chomh maith le míniú cén chaoi a gcuirfear an Chiste Eorpach Mara agus Iascaireachta in oiriúint chun moltaí na tuarascála a fheidhmiú.

‘Iarrfar ar na rannai rialtais tuairisc a thabhairt freisin ar an gcaoi atá siad ag oibriú chun moltaí na tuarascála a bhaint amach.

‘D’aontaigh an chomhchoiste le mo mholadh freisin go scríobhfaí ag an Aire Comhshaoil chun tacú le h-éileamh Comhar na nOileán go bhfagfáí astú féin iad mar a bhí roimhe seo, leis an gclár LEADER a roinnt amach ar na h-oileáin.'

Connect with Sinn Féin