Sinn Féin - On Your Side

Níl ach 12 bliain fágtha ag an nGaeilge mar theanga phobail – Tóibín

12 March, 2015


Leagan Béarla thíos - English version below

Labhair Teachta Shinn Féin Peadar Tóibín ar an mBille um Thrácht ar Bhóithre a chuir sé os comhair na Dála inniu. Is é aidhm an Bhille ná an t-Acht um Thrácht ar Bhóithre a leasú, chun socrú a dhéanamh maidir le comharthaí bóthair dhátheangacha.

Dúirt an Teachta Tóibín;

“Níl ach míle páiste le Gaeilge ón gcliabhán sa Ghaeltacht atá ag freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge. Dar leis an staidéar cuimsitheach teangeolaíoch ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht i 2007, ní raibh ach 20 bliain fágtha ag an nGaeilge mar teanga phobail sa Ghaeltacht. Ciallaíonn sé sin nach bhfuil ach 12 bliain fágtha ag an teanga anois.

“Bliain i ndiaidh bliana tá stádas na teanga ag ísliú de bharr pholasaí an rialtais. Ní raibh an rialtas sásta Aire le Gaeilge a roghnú, ní raibh an rialtas sásta Gaeilge a bheith lárnach i gComóradh 1916, ní raibh siad sásta fáil réidh leis an maolú teanga san Eoraip. Scrios an rialtas an daonlathas a bhí ag baint le hÚdarás na Gaeltachta agus scrios siad buiséad an Údaráis freisin.

“Breathnaigh ar an méid a dúirt Seán Ó Cuireáin nuair a d’éirigh sé as a phost.  Dúirt sé go raibh an stát ag déanamh iarrachta an teanga a imeallú. Le ceithre bliana anuas scrios Fine Gael agus Páirtí an Lucht Oibre beagnach gach tacaíocht a bhí ag an nGaeltacht. Nuair a thugann tú gach rud san áireamh feiceann tú gur ceann de na rudaí atá déanta ag an rialtas ná stádas na teanga a ísliú.  

“Tugann an Bille seo deis don rialtas rud dearfach a dhéanamh ar son na teanga. Rud saor in aisce nach bhfuil costas ar bith ag baint leis in aon chor. Is é sin comhionannas a thabhairt don Ghaeilge ar Chomharthaí Bóthair timpeall na tíre.

“Ní rud nua é seo. Sna tíortha dátheangacha eile úsáideann siad Comharthaí Bóthair leis an gcló ar an méid céanna. Seo mar a bhíonn san Fhionlainn, sa Bhreatain Bheag, san Albain, sa Bheilg, agus i gCeanada.

“Thug an t-iar-Aire Iompair tacaíocht don chur chuige seo agus gheall go gcuireadh sé scéim píolóta i bhfeidhm. Dúirt Leo Varadkar go ba cheart go mbeadh comhionannas idir an dá theanga go háirithe i gcás rudaí atá sofheicthe cosúil le comharthaí bóthair.

“Iarraim go láidir ort a Aire, ná breathnaigh ar an mBille as súile diúltacha, ach triail air le haigne oscailte. Cuir do chuid fuinnimh taobh thiar den Bille seo agus fág oidhreacht dhearfach ar son na Gaeilge i do dhiaidh.”

Irish has only 12 years left as a community language – Tóibín TD

Sinn Féin TD Peadar Tóibín today introduced a Bill to amend the Road Traffic Act today in to allow for dual language road signs.

Speaking in the Dáil today he said;

“There are only 1,000 children who are native Irish speakers in Gaeltacht regions who are attending Irish speaking schools. According to a comprehensive linguistic study on the use of Irish in Gaeltacht regions in 2007, it was found that Irish had only 20 years remaining as a community language in the Gaeltacht. That means that there are only currently 12 years left for the language.

“Year after year the status of the language is falling because of government policy. The government wasn’t happy to select a Minister for the Gaeltacht with Irish, the government wasn’t happy to have Irish central in the commemoration of 1916, they weren’t happy to get rid of derogation of the language in Europe. The government got rid of the democracy that was integral to Údarás na Gaeltachta and they destroyed the budget as well.

“One only has to look at what Seán Ó Cuirreáin had to say when he resigned. He said that the state was trying to marginalise the language. In the last four years Fine Gael and the Labour Party have destroyed almost every support that the Gaeltacht had. When you consider everything you see that one of the things that the government is doing is diminishing the language’s status.

“This Bill gives an opportunity to do something positive for the language. It’s something which will not cost a cent to do. That would be give parity to Irish parity on road signs throughout the country.

“This is not a new thing. In other bilingual countries they use road signs with fonts of the same size. This is what is practiced in Finland, Wales, Scotland, Belgium and in Canada.  

“The previous Minister for Transport supported this intiative and promised that he would put a pilot scheme in place. Leo Varakdkar said that there should be parity between the two languages, especially in things that are everyday and visible such as road signs.

“I urge you strongly Minister, don’t look at the Bill negatively, but look at it with an open mind. Put your energy behind this Bill and leave a positive legacy as regards the Irish language behind you.”

Connect with Sinn Féin