Sinn Féin - On Your Side

Launch of seaweed report welcome but overdue – Ó Clochartaigh

27 May, 2015


Leagan Gaeilge thíos – English version below

Sinn Féin Senator, Trevor Ó Clochartaigh says he understands that an Oireachtas Committee report on the Seaweed Industry is to be published in the coming days and that it is welcome, but overdue.

“I commend the Oireachtas committee for having hearings on the issue, but I was concerned at the delays in issuing their recommendations. I understand that will now happen in the coming days.

“I believe that the report recommends the overhauling of the licensing regime for the seaweed industry, with the responsibility being transferred to the Department of Agriculture, Food and the Marine. It is also envisaged by the committee that the issuing of licences would be done by the local authorities or Údarás na Gaeltachta.

“Improved regulation is also called for and legal clarification on historical seaweed harvesting rights are sought as well.

“The issue of quotas and ‘use it or lose it’ licence clauses pertaining to licenses is also addressed and they call for a national inventory to be done of the seaweed resource. The committee do not seem to support the awarding of ‘blanket’ licences with exclusive rights. This was a particular concern of stakeholders in relation to a proposed licence application from Arramara teo.

“I would have hoped that the issue of a ‘fair trade’ model of harvesting could have been supported in the report, as I believe that this is the most practical way of developing the industry, which has great potential, whilst safeguarding the rights of harvesters who could supply both large and small processers in a well-managed, sustainable marketplace. But it is my understanding that this is not included in the recommendations.

“The Government must now make its intentions for the future management and regulation of the seaweed industry in Ireland clear and it must ensure that coastal communities and the rights of all stakeholders are given due consideration in the regulatory framework that is to be developed.”

Failte roimh thuairisc feamainne, fiú más mall féin é – Ó Clochartaigh

Deir Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh go dtuigtear dhó go bhfuil tuairisc ó Chomhchoiste Oireachtais ar Thionscal na Feamainne le foilsiú as seo go ceann cúpla lá agus fáiltíonn sé roimhe, fiú má bhí fanacht fada leis.

“Molaim an Chomhchoiste as ucht éisteachtaí a ghairm ar an ábhar seo, ach bhí imní orm faoin mhoill a bhain le foilsiú a gcuid moltaí. Tuigtear dom anois go ndéanfar sin as seo go ceann cúpla lá.  

“Creidim go molann an tuairisc go ndéanfaí atheagar ar an gcóras ceadúnais do thionscal na feamainne agus go n-aistreofaí an chúram sin ón Roinn Comhshaoil go dtí an Roinn Talmhaíochta, Bia & Mara. Molann an comhchoiste freisin gurb iad na hÚdaráis Áitiúla, nó Údarás na Gaeltachta, ab fheiliúnaí le déileáil le h-eisiúint cheadúnais.

“Moltar rialú níos fearr a chuir i bhfeidhm agus iarrtar soiléiriú dlíthiúil a thabhairt maidir le cearta stairiúla bainte feamainne chomh maith.

“Déantar tagairt freisin sa tuairisc maidir le cuótaí a chuir i bhfeidhm agus clásail ‘úsáid é, nó caill é’ a bheith ag baint le ceadúnais agus go ndéanfaí tuarascáil náisiúnta maidir le méid na h-acmhainní feamainne atá ann. Ní cosúil go  dtacaíonn an choiste le ‘ceadúnais leathan’ le cearta eisiacha a bhronnadh ar aon dream. Bhí sé seo mar ábhar imní ach go h-áirithe ag geallsealbhóirí éagsúla maidir le h-iarratas ar cheadúnais a bhí dhá phlé, a bhain le hArramara teo.

“Bhí mise dóchasach go mbeadh leagan amach ‘Trádáil Chothrom’ molta sa tuairisc mar cur chuige bainte feamainne, mar measaim gurb é seo an bealach is praiticiúla leis an tionscal, a bhfuil deiseanna an-mhaith ann, a fhorbairt, ach fós a thabharfadh cosaint do chearta lucht bainte a d’fhéadfadh soláthar a dhéanamh do thairgeoirí beaga agus móra ar bhealach deá-bhainistithe, inmharthanach. Ach, is é mo thuiscint nach bhfuil seo san áireamh ins na moltaí.

‘Ní mhór don Rialtas anois an fhís atá acu féin do bhainistiú agus rialú thionscal na feamainne a shoiléiriú agus caithfidh siad cinntiú go dtabharfar aire mar is ceart do chearta pobail cois chósta agus na geallsealbhóirí uilligh, sa gcreatlach rialaithe a fhorbraíonn siad.”

Connect with Sinn Féin