Sinn Féin - On Your Side

Ó Clochartaigh supports call for Ballybane Taskforce

19 February, 2016


Leagan Gaeilge Thíos - Irish Version Follows

Sinn Féin Senator, Trevor Ó Clochartaigh, supports the call for a Taskforce to be set up to address the need to reinstate vital community supports that have either been taken away or were never put in place for the people of Ballybane in Galway city.

Speaking after meeting community representatives this week, the Galway West – South Mayo General Election candidate says:

‘It is clear that the only thing that the community in Ballybane were ever prioritised for is cutbacks. This is a community with a large cohort of younger people, a very diverse population and specific social and educational needs.

‘The local community are calling for a Taskforce to be set up to press for specific initiatives to be taken to support their community with a funded person to co-ordinate the work and I fully support this.

‘They are focussing on a realistic approach to unemployment, the need for a Community Employment scheme, a focus on homelessness and providing appropriate housing, the availability of activities for younger and older people amongst their priorities.

‘Funding is also needed to facilitate greater integration, support adult literacy, a horse initiative, provide homework  clubs and study groups.

‘The community in Ballybane have seen a doubling of their population since 2002, a doubling of the younger population and a doubling of the number of those parenting alone for the same period.  On the other hand services and staffing to support them in the area  have been slashed by the last two governments – examples of this are cuts to the Community Development Project, the After Schools Projects, Childcare facilities and other youth projects.

‘Investment in Ballybane would ensure that this community can thrive and flourish in future and that all the citizens who live there get the support and opportunities they deserve.  I will be working closely with my colleagues in Sinn Fein, particularly local Councillor Mairéad Farrell, to help the people of Ballybane make this Taskforce a reality’.

ENDS

Ó Clochartaigh ag tacú le bunú Tascfhórsa ar an mBaile Bán

Tacaíonn Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh leis an éileamh go mbunófaí Tascfhórsa chun díriú ar an ngá le seirbhísí riachtanais pobail ar cuireadh deireadh leo, nó nár cuireadh ar fáil ariamh, a sholáthar do phobal an Bhaile Bán, i gcathair na Gaillimhe.

Ag labhairt do taréis bualadh le h-ionadaithe pobail sa gceantar an tseachtain seo, deir iarrthóir olltoghcháin Ghaillimh Thiar- Maigh Eo Theas:

‘Tá sé soiléír gurb í an t-aon phríoracht a fuair muintir an Bhaile Bháin ariamh na tús áite maidir le ciorruithe. Seo pobal a bhfuil cuid mhór daoine óga ag cónai inti, le pobal ilchineálach agus riachtanais faoi leith sóisialta agus oideachais.

‘Tá muintir na h-áite ag éileamh go mbunófar Tascfhórsa speisialta le tosaíochtaí áirithe a chur chun cinn a mbeadh duine faoi leith fostaithe acu leis an obair a chomhordnú agus tacaím go h-iomlán leo.

‘Tá siad ag díriú ach go h-áirithe ar cur chuige réalaíoch maidir le cúrsaí fostaíochta, an gá le Scéim Fostaíochta Pobail sa gceantar, fócás ar an easpa dídine agus cóiriocht feiliúnach a sholáthar, maraon le gniomhaíochtaí a chur ar fáil don óige agus donn aosach sa gceantar araon.

‘Tá maoiniú ag teastáil freisin chun cuidiú le dluthú pobail, cúrsaí litearthachta aosaigh a fheabhsú, tioscnaimh capaill a bhunú agus grúpaí staidéar agus clubanna obair baile a chur ar bun.

‘Tá dúblú daonra feicthe ag muintir an Bhaile Bháin ó 2002, dúblú ar an daonra óg agus dúblú ar líon na dtuisimitheoirí aonair sa bpobal. Ar an lámh eile tá ciorrú déanta ar sheirbhísí agus foirne tacaíochta sa gceantar ag an dá rialtas deireadh – mar shampla de seo tá ciorruithe ar an gClár Forbartha Pobail, an Tionscnamh Iarscoile, Seirbhísí Cúram Leanaí agus tionscnaimh óige eile.

‘Cinnteoidh infheistíocht i gceantar an Bhaile Bháin go dtiocfaidh fás agus forás ar an bpobal seo agus go bhfaighfidh saoránaithe na h-áite an tacaíocht agus deiseanna atá dlite dóibh. Beidh mise ag obair go dlúth le mo chomhleacaithe i Sinn Féín, ach go h-áirithe an Comhairleoir áitiúil, Mairéad Farrell, chun cinntiú go dtugtar an Tascfhórsa chun cinn.’

Connect with Sinn Féin