Sinn Féin - On Your Side

A vote for Sinn Féin is a vote for Irish and the Gaeltacht - Senator Trevor Ó Clochartaigh

24 February, 2016


Irish version below and document attached

Sinn Féin ar son na Gaeilge

Sinn Féin’s policy document on the Irish language and Gaeltacht areas was launched today by Senator Trevor Ó Clochartaigh, to preserve and develop Irish as a living language. 

Senator Trevor Ó Clochartaigh said:

“It is the legacy of this government that they have done great damage to Irish as a living language. Their policies and approach to Irish has been hostile and during their time in office there has been no oversight, leadership or support for the language. In Fine Gael’s dysmal manifesto, there is not one promise of extra resources or funding. 

“This government’s approach has been littered with mistakes and neglect. Because of the government’s failure to support the Language Commissioner, he was forced to resign. They made huge cuts to the budget of Udarás na Gaeltachta and Foras na Gaeilge. They failed to implement the 20 Year Strategy for the Irish language and they continued with the derogation of the status of Irish in the EU.

“Further evidence of the hostility government parties have towards Irish is evident in the mess they made of the of the official website for the 1916 Commemorations, where they used Google Translate. Sinn Féin however are dedicated to the revival of Irish as a spoken language amongst the majority of Irish citizens and to be at the heart of the action in a multilingual society. 

“We have proposed a senior government minister to be responsible for Gaeltacht affairs and Irish to ensure that the promotion of the language is given priority. We will ensure that the board of Údarás na Gaeltachta is democratically elected. We will increase the capital funding for Údarás na Gaeltachta. We will increase the funding for community Irish schemes. We will bring in Irish speaking teaching assistants to our post-primay schools throughout the state - amongst many other measures.

“Sinn Féin have a record of delivering on commitments to the Irish language in the North, and we continue to campaign for Irish Language Act in the North. Sinn Féin are the only party in the country that are serious about the growth and development of Irish. A vote for Sinn Fein is a vote for Irish and the Gaeltacht.”

Vóta do Shinn Féinn comhionann le vóta don Ghaeilge & Gaeltacht - An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh

Tá doiciméad polasaí Shinn Féin i leith na Gaeilge agus an Ghaeltacht seolta ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh, chun caomhnú agus forbairt reatha na teanga a chinntiú.

Dúirt An Seanadóir Ó Clochartaigh.

"Is í an oidhreacht a d'fhág Fine Gael againn ná an dochar mhór a rinne siad don Ghaeilge mar theanga bheo. Tá a bpolasaithe agus a gcur chuige naimhdeach agus le linn a gcuid ama in oifig bhí easpa maoirseachta, ceannaireachta nó tacaíochta ann don teanga. Ina bhforógra diúltach, níl gealltanas breise ar bith nó maoiniú nua ann.

“Tá cur chuige an Rialtais seo breactha le botúin agus faillí. Mar gheall ar theip an rialtais tacaíocht a thabhairt d’Oifig an Choimisinéara Teanga b’éigean dó éirí as. Rinne siad ciorruithe déine ar bhuiséad Údarás na Gaeltachta agus ar bhuiséad Fhoras na Gaeilge. Theip orthu an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a chur i bhfeidhm agus choinnigh siad an maolú ar stádas na Gaeilge san AE. 

“Fianaise eile ar naimhdeas pháirtithe an rialtais i leith na teanga ba é an phraiseach a rinne siad nuair a d’úsáid siad Google Translate ar shuíomh ghréasáin oifigiúil na gComórtha do 1916 i mí na Samhna 2014. Tá Sinn Féin, áfach, tiománta don Ghaeilge a athréimniú mar theanga labhartha i measc fhormhór na ndaoine in Éirinn agus í a bheith i lár an aonaigh i sochaí ilteangach.

"Sa pholasaí atá againne tá leagtha amach go mbeidh ‘freagracht ag Aire sinsearach rialtais as Gnóthaí Gaeltachta agus don Ghaeilge lena chinntiú go dtabharfar an tosaíocht pholaitiúil do chur chun cinn na teanga. Tabharfaimid toghcháin ar ais do bhord Údarás na Gaeltachta. Méadóimíd cistí caipitil d’Údarás na Gaeltachta. Méadóimíd an maoiniú do scéimeanna pobail Gaeilge. Tabharfaimid isteach cúntóirí lán-Ghaeilge d’iar-bhunscoileanna ar fud an Stáit - i measc go leor forálacha eile.

"Tá cruthaithe ag Sinn Féin gur féidir linn an bheart a dhéanamh maidir leis an Ghaeilge sna Sé Chontae, agus leanann Sinn Féin ar aghaidh ag feachtasaíocht ar son Acht na Gaeilge sa Tuaisceart. Is iad Sinn Féin an t-aon pháirtí sa tír atá dáiríre faoi fás agus forbairt na Gaeilge. Dearbhaíonn vóta do Shinn Féin, vóta don Ghaeilge agus don Ghaeltacht.”

Connect with Sinn Féin