Sinn Féin - On Your Side

Ó Clochartaigh says Ballybane Taskforce essential

13 September, 2016


Leagan Gaeilge Thíos - Irish Version Follows

Sinn Féin Senator, Trevor Ó Clochartaigh, has renewed  the call for a Taskforce to be set up to address the need to reinstate vital community supports that have either been taken away, or were never put in place for the people of Ballybane in Galway city.

Speaking after contacting community representatives this week to arrange a meeting to progress the project, the Galway West – South Mayo Senator said:

“It is clear that the only thing that the community in Ballybane were ever prioritised for is cutbacks. This is a community with a large cohort of younger people, a very diverse population and specific social and educational needs.

“The local community have been calling for a long time for a Taskforce to be set up to press for specific initiatives to be taken to support their community with a funded person to co-ordinate the work and I fully support this.

“They are focussing on a realistic approach to unemployment, the need for a Community Employment scheme, a focus on homelessness and providing appropriate housing, the availability of activities for younger and older people amongst their priorities.

“Funding is also needed to facilitate greater integration, support adult literacy, a horse initiative, maintain homework clubs and study groups.

“The community in Ballybane have seen a doubling of their population since 2002, a doubling of the younger population and a doubling of the number of those parenting alone for the same period.  On the other hand services and staffing to support them in the area  have been slashed by the last two governments – examples of this are cuts to the Community Development Project, the After Schools Projects, Childcare facilities and other youth projects.

“Investment in Ballybane would ensure that this community can thrive and flourish in future and that all the citizens who live there get the support and opportunities they deserve. I will be working closely with my colleagues in Sinn Fein to help the people of Ballybane make this Taskforce a reality.”

ENDS

Tascfhórsa ar an mBaile Bán riachtanach – Ó Clochartaigh

Tá Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh ag éileamh arís go mbunófaí Tascfhórsa chun díriú ar an ngá le seirbhísí riachtanais pobail ar cuireadh deireadh leo, nó nár cuireadh ar fáil ariamh, a sholáthar do phobal an Bhaile Bán, i gcathair na Gaillimhe.

Ag labhairt do tar éis teagmháil a dhéanamh le h-ionadaithe pobail sa gceantar an tseachtain seo le cruinniú a ghairm, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar- Maigh Eo Theas:

“Tá sé soiléir gurb í an t-aon phrióireacht a fuair muintir an Bhaile Bháin ariamh ná tús áite maidir le ciorruithe. Seo pobal a bhfuil cuid mhór daoine óga ag cónaí inti, le pobal ilchineálach agus riachtanais faoi leith sóisialta agus oideachais.

“Tá muintir na h-áite ag éileamh le fada go mbunófar Tascfhórsa speisialta sa gceantar le tosaíochtaí áirithe a chur chun cinn a mbeadh duine faoi leith fostaithe acu leis an obair a chomhordnú agus tacaím go h-iomlán leo.

“Tá siad ag díriú ach go h-áirithe ar cur chuige réalaíoch maidir le cúrsaí fostaíochta, an gá le Scéim Fostaíochta Pobail sa gceantar, fócas ar an easpa dídine agus cóiríocht feiliúnach a sholáthar, maraon le gníomhaíochtaí a chur ar fáil don óige agus don aosach sa gceantar araon.

“Tá maoiniú ag teastáil freisin chun cuidiú le dlúthú pobail, cúrsaí litearthachta aosaigh a fheabhsú, tionscnaimh capaill a bhunú agus grúpaí staidéar agus clubanna obair baile a choinneáil ar bun.

“Tá dúblú daonra feicthe ag muintir an Bhaile Bháin ó 2002, dúblú ar an daonra óg agus dúblú ar líon na dtuismitheoirí aonair sa bpobal. Ar an lámh eile, tá ciorrú déanta ar sheirbhísí agus foirne tacaíochta sa gceantar ag an dá rialtas deireadh – mar shampla de seo tá ciorruithe ar an gClár Forbartha Pobail, an Tionscnamh Iarscoile, Seirbhísí Cúram Leanaí agus tograí óige eile.

“Cinnteoidh infheistíocht i gceantar an Bhaile Bháin go dtiocfaidh fás agus forás ar an bpobal seo agus go bhfaighidh saoránaithe na h-áite an tacaíocht agus deiseanna atá dlite dóibh. Beidh mise ag obair go dlúth le mo chomhleacaithe i Sinn Féin chun cinntiú go dtugtar an Tascfhórsa chun cinn.”

Connect with Sinn Féin