Sinn Féin - On Your Side

Lack of targets hindering 20-Year Strategy for the Irish Language – Tóibín

30 September, 2016


Leagan Gaeilge thíos – Irish version below

Sinn Féin’s Irish spokesperson, Peadar Tóibín TD, has said that the 20-Year Strategy for the Irish Language will fail without concrete aims. Despite the lofty targets of the strategy - to increase the amount of people who speak the language daily outside the education system from 83,000 to 250,000 – Minister Heather Humphries had no answer as to progress of the Strategy to date.

Deputy Tóibín said:

“I asked Heather Humphries this week in the Joint Oireachtas Committee on Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht affairs this week how many people were speaking Irish daily outside of the education system. She had no answer.

“To achieve the targets as outlined by the Strategy, there currently should be in excess of 125,000 people using Irish daily – an increase of 63% since the document was published.  

“But without the means to which to assess these goals, we have only a document without direction and without authority. What were the results of the meetings that the Department organised at the end of last year regarding the progression of the 20 Year Strategy? There is nothing to be found.  

“What do we have to do now to ensure the aims Strategy can be achieved? What is the most effective way to accomplish these goals? What are the yearly targets? It’s obvious that we cannot rely on the government to answer these questions – it’s action and not empty words that is needed.” 

Easpa spriocanna ag cur bac ar Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge – Tóibín 

Dúirt an Teachta Peadar Tóibín, urlabhraí Shinn Féin ar an Ghaeilge, go dteipfidh ar Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge gan cuspóirí coincréiteacha. In ainneoin spriocanna uaillmhianacha na straitéise – le líon daoine a labhraíonn Gaeilge gach lá lasmuigh den chóras oideachais a ardú ó 83,000 go 250,000 – ní raibh aon fhreagra ag an Aire Humphries ar dhul chun cinn na straitéise go dtí seo.  

Ag labhairt dó inniu dúirt an Teachta Tóibín:

“D’iarr an mé um sheachtain ar and Aire Humphries, sa Choiste Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta cé mhéad duine a labhraíonn Gaeilge go laethúil taobh amuigh den córas oideachas. Ní raibh a fhios aici.  

“Chun cuspóirí na straitéise a bhaint amach de réir na bhfigiúirí a foilsíodh, ba chóir go mbeadh breis is 125,000 duine faoi láthair ag úsáid na Gaeilge go laethúil– sin dul chun cinn 63% ó a foilsíodh an cháipéis.

“Ach gan uirlisí chun na spriocanna seo a thomhas, níl againn ach cáipéis gan treoir agus gan údarás. Cérb iad torthaí na gcruinnithe a reáchtáil an Roinn faoi dhul chun cinn na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge deireadh na bliana seo chaite? Níl teacht orthu.

“Cad atá le déanamh againn anois leis an straitéis seo a chur i gcríoch? Cérb é an rud is éifeachtaí leis na cuspóirí seo a bhaint amach? Cad iad na spriocanna bliantúla? Is léir nach féidir brath ar an rialtas chun na ceisteanna seo a fhreagairt – is gníomh seachas caint fholamh atá ag teastáil.” 

Connect with Sinn Féin