Sinn Féin - On Your Side

Government failing returning Irish emigrants – Ó Clochartaigh

19 April, 2017


Leagan Gaeilge Thíos

The Government is failing returning Irish emigrants, according to Sinn Féin spokesperson for the Diaspora, Senator Trevor Ó Clochartaigh.

Speaking at the conclusion of a week-long series of engagements in Boston, Chicago and New York as part of an Easter commemorations programme, the Galway West – South Mayo Senator says:

“Representatives of the Irish in America have told me that they are unhappy with the lack of progress by the government in removing obstacles that make it much more difficult for emigrants wishing to return home.

“I spoke with Ciaran Staunton of the Irish Lobby for Immigration Reform who has been raising these issues with Minister McHugh and his predecessors for a long time and he is extremely disappointed that more has not been done to support returning emigrants. A discussion on the issue at the Global Civic Forum, which the government is organising in the coming weeks, has been relegated to a ‘lunchtime chat’, which hardly instils confidence that the government is serious about tackling the practical barriers that exist.

“Impediments such as the cost of car insurance, difficulties with access to education, recognition of qualifications, eligibility for health and social supports, all act as deterrents to people who would like to come back to Ireland. Despite lots of spin from the Government, very little has changed. Some emigrants believe that the Government do not really want them to come home, when they see that these issues are not being addressed in a meaningful way.

“Irish emigrants are also sceptical about the government’s commitment to allow them voting rights. The lack of urgency in holding a referendum or clarity around the detail of the proposal will almost certainly mean that the earliest it will happen will be in 2025 and the concern is that it will not be given political priority.

“Speaking to union leaders in the US as well, it is clear that workers need to unite across the Atlantic to ensure that the rights and conditions of employees are promoted and protected in what is a global race to the bottom. The pressures that governments and big business working together putting on workers in Ireland and the US are very similar and we need to stand united to make sure that the gap between rich and poor is not further expanded.

“It is also clear from speaking to politicians here, such as Mayor Marty Walsh of Boston that there is much greater potential for co-operation on good quality job creation, educational and cultural initiatives which would benefit both Ireland and the US and we need to work together to achieve this common goal. We also discussed the plight of the undocumented Irish in America as well.

“I also took the opportunity to thank the Irish in America at these events for their ongoing support of the cause of Irish Unity, the Peace Process and that we will need them to continue doing so in light of the ever changing political landscape in Europe and in the US.” 

An Rialtas ag teip maidir le h-Eisimircigh Éireannacha ag filleadh – Ó Clochartaigh

Tá an rialtas ag teip maidir le h-eisimircigh Éireannacha ag filleadh, dar le h-urlabhraí Shinn Féin ar an Diaspóra, an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh. 

Ag labhairt dó i ndiaidh freastal ar shraith d’imeachtaí i mBostún, Chicago & Nua Eabhrach le seachtain anuas mar chuid de Chomóraidh na Cásca, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas: 

“Tá sé ráite ag ionadaithe ar son Éireannaigh i Meiriceá liom go bhfuil siad míshásta leis an easpa dul chun cinn on rialtas maidir le deireadh a chuir leis na constaicí a bhíonn roimh eisimircigh atá ag iarraidh teacht abhaile. 

“Labhair mé le Ciarán Staunton ón mBrúghrúpa Éireannach ar son Athchóiriú Eisimirce atá tar éis na ceisteanna seo a thógáil le fada leis an Aire Stáit Joe McHugh agus na hAirí a tháinig roimhe agus tá sé an-diomúch nach bhfuil níos mó déanta chun tacú le h-eisimircigh atá ag filleadh. Is mar ‘Chómhrá thar Lón’ atá plé ar an ábhar seo leagtha amach mar chuid den chlár don Comhthionóil Domhanda Saoránaigh, a bheidh dhá reáchtáil ag an rialtas as seo go ceann cúpla seachtain agus ní thugann sin mórán misneach do dhaoine go bhfuil an rialtas dáiríre faoi dul i ngleic leis na bacainn praiticiúla atá ann. 

“Constaicí ar nós an costas ard ar árachas gluaisteáin, deacrachtaí maidir le rochtain ar oideachas, aitheantas do cháilíochtaí, incháilitheacht do sheirbhísí sláinte agus tacaíochtaí sóisialta, atá ar fad ag feidhmiú mar bhacainn dóibh siúd gur mian leo teacht ar ais go hÉireann. In ainneoin cuid mhaith deá-chaint ón rialtas, is beag atá ag athrú. Ceapann roinnt eisimircigh nach bhfuil an rialtas ag iarraidh orthu filleadh i ndáiríre, nuair nach bhfeiceann siad aghaidh dhá thabhairt ar na constaicí seo ar aon bhealach fiúntach.  

“Tá na h-eisimircigh amhrasach chomh maith maidir le gealltanais an rialtais cearta vótála a bhronnadh orthu. An easpa fuadair maidir le reifreann a reáchtáil, ná aon soiléireacht maidir leis an cur chuige a bheadh i gceist, is cúis leis seo agus gach cosúlacht ar an scéal go mbeidh sé 2025 ar a luaithe sula mbeidh vóta dhá chaitheamh acu agus tá imní ann nach bhfuiltear ag tabhairt tosaíocht pholaitiúil dó. 

“Ag labhairt le ceannairí ceardchumainn sna Stáit Aontaithe chomh maith, tá sé rí-shoiléir go gcaithfidh oibrithe ar chaon taobh den Atlantach seasamh le chéile chun cinntiú go dtugtar cosaint agus go ndéantar forbairt ar chearta agus coinníollacha oibrithe agus brú ag teacht go domhanda sa ‘rása chuig an íochtar’. Tá na dúshláin atá na rialtais i gcomhpháirt na comhlachtaí móra ag cur roimh fostaithe in Éireann agus sna Stáit Aontaithe an-chosúil lena chéile agus ní mór dúinn seasamh gualainn le gualainn chun cinntiú nach dtagann méadú níos mó arís ar an mbearna idir saibhir & daibhir. 

“Tá sé soiléir chomh maith ó bheith ag caint le polaiteoirí anseo, ar nós leithéidí Marty Walsh, Méara Bhostún, go bhfuil i bhfad níos mó deiseanna comhoibrithe ann ná mar atá muid ag tapú ó thaobh fostaíocht d’ardchaighdeán a chruthú, tionscadail oideachais agus cultúrtha a chur chun cinn a thiocfadh chun tairbhe muintir na hÉireann agus na Stáit Aontaithe agus go gcaithfidh muid oibriú le chéile chun na spriocanna comónta seo a bhaint amach. Phlé muid cás na n-inimirceach nach bhfuil páipéir chearta acu chomh maith.

“Ghlac mé leis an deis freisin chun buíochas a ghlacadh le Gaeil Mheiriceá ó thaobh an tacaíocht leanúnach a thugann siad don feachtas ar son Éire Aontaithe, an phróiseas síochána agus go mbeidh muid ag iarraidh orthu coinneáil leis sin i bhfianaise na h-athruithe tobainn atá ag teacht ar an tírdhreach pholaitiúil in Éireann agus sna Stáit Aontaithe.” 

Connect with Sinn Féin