Sinn Féin - On Your Side

An líon ab airde gearán riamh faighte ag Oifig an Choimisinéara Teanga – Tóibín

28 June, 2017
Dúirt urlabhraí Shinn Féin ar an nGaeilge Teachta Dála Peadar Tóibín go raibh sé rí-shoiléir go raibh an Stáit ag teipeadh ar chearta luchta labhartha Gaeilge na tíre.

D’fhoilsigh Oifig an Choimisinéara Teanga an Tuarascáil Bliantúil ó 2016 inniu, a léirigh go raibh méadú ar líon na gearán a bhí ag teacht isteach san oifig.

Dúirt an Teachta Tóibín:

“Is díomách an rud é a fheiceáil go bhfuil méadú ar na gearáin. Is fianaise crua é go bhfuil ag teipeadh ar an rialtas ar Ghaeilgeoirí agus lucht na Gaeltachta ar fud an Stáit. Fuair an oifig 768 gearán an bhliain seo chaite, figiúir suntasach.

“Deir an Coimisinéir é féin, Rónán Ó Domhnaill gur léiriú é seo ar na deacrachtaí atá ag an bpobal teacht ar sheirbhísí sásúla i nGaeilge ón Státchóras.

“Bhí nach mór aon trian dos na gearán bainteach le foráil den scéim teanga (cártaí aitheantais, suíomhanna gréasáin agus foirmeacha san áireamh). Bhí breis is ceathrú dos na gearán mar gheall ar easpa Gaeilge ar chomharthaíocht agus stáiseanóireacht. Tháinig 19% de na gearráin ó cheantair Gaeltachta, agus 45% de na gearáin ó Baile Átha Cliath.

“Dhein an Coimisinéir tagairt don easpa earcaíochta atá á dhéanamh ag an rialtas do dhaoine le Gaeilge fheidhmeach acu sa Státchóras.

“Tá ocht roinn rialtas gan aon phost Gaeilge aitheanta acu is léir go bhfuil an rialtas ag déanamh faillí ar chearta lucht labhartha Gaeilge.

“Is gá do Joe McHugh Acht na dTeangacha a bhrú chun tosaigh mar ábhar práinne. Cabhróidh sé seo go mór le cúrsaí earcaíochta in san Státchóras – leis an gealltanas go mbeadh 20% d’earcaithe nua sa tseirbhís phoiblí ina gcainteoirí líofa.

“Is léir go bhfuil an stáit ag teipeadh ar fhreastal ar an bpobal Gaeilge – ach tá deis iontach anois ag an rialtas feabhas a chur ar an scéal.”

The highest ever amount of complaints received by the Irish Language Commissioner – Peadar Tóibín TD

Sinn Féin spokesperson for the Irish language Peadar Tóibín TD, has said that it was all too apparent that the State was failing to uphold the rights of Irish speakers of the country.

The Office of the Irish Language Commissioner published their yearly report from 2016 today, which demonstrated that there was an increase in the amount of complaints which were coming into the office.
Deputy Tóibín said:

“It’s disappointing to see that there was an increase in complaints. It’s hard evidence that the government are failing Irish speakers and those living in the Gaeltacht throughout the State. The office received 768 complaints last year, a significant number.

“According to the commissioner himself, Ronán Ó Domhnaill, this demonstrates the difficulties that the community experiences when trying to come across satisfactory services through Irish in the State system.

"Almost one third of the complaints were in relation to the provisions of the Irish language schemes (identity cards, websites and forms for example).

"Over a quarter of the complaints were in relation to the lack of Irish on signs and stationary. 19% of the complaints came from Gaeltacht areas and 45% originated in Dublin.

“The Language Commissioner made reference to the lack of recruitment carried out by the government to get people with applied Irish.

“There were eight government ministries without any Irish position identified by the and it’s patently obvious that the government are neglecting Irish language speakers’ rights.

“Joe McHugh has to prioritise the Languages Act as a matter of priority. This would help a lot with recruitment in the civil service – with the promise that 20% of new recruits would be fluent speakers.

“It’s clear that the State is failing to attend to the needs of the Irish language community – but there is a brilliant opportunity now to improve things.”

Connect with Sinn Féin