Sinn Féin - On Your Side

Admhaíonn an Roinn nach bhfuil plean ann don Ghaeloideachas – Peadar Tóibín

13 December, 2017


Dúirt urlabhraí Gaeilge Shinn Féin, an Teachta Peadar Tóibín, go raibh an Roinn Oideachais ag déanamh neamart ar chearta Gaeilge daltaí an Stáit uilig. Léirigh an Roinn mar fhreagra ar cheist pharlaiminte inniu nach raibh “aon phlean ann chun beartas ar leithligh a leagan amach don ghaeloideachas.”

Dúirt an Teachta Tóibín:

“Tá sé dochreidte nach bhfuil plean ar bith ag an Roinn Oideachais maidir leis an ngaeloideachas i gcoitinne, agus nach bhfuil sé beartaithe plean a chur le chéile amach anseo. 

"Tá éileamh as cuimse ar Ghaeloideachas sa stáit – tá breis is 23% tuismitheoirí á éilimh dá bpáistí, ach níl ach 5% de bhunscoileanna ina scoileanna lán Ghaeilge mar shampla. 

“D’fháiltíomar go mór roimh an Polasaí don Oideachas Gaeltachta a bhí go mór de dhíth. Ach tá fís, creatlach, agus stiúradh ag teastáil le cur leis an ngaeloideachas go ginearálta.

"Ní dhéanann sé ciall go bhfuil an roinn, atá  freagrach as dul chun cinn na Gaeilge sa chóras oideachais, sásta treabhadh leo gan treoir. 

“Deir an Roinn go bhfuil siad ag rannchuidiú le roinnt gníomhaíochtaí sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge agus léiríonn sé seo tiomantas na Roinne sa réimse seo. 

"Tá an Straitéis ina cheap magaidh gan spriocanna, gan aidhmeanna nó amscálaí coincréiteacha. Táimid ag fanacht le foilseacháin plean ghnímh ina leith ó rinneadh athbhreithniú air bhreis is dhá bhliain ó shin. Níl sé sásúil go bhfuil roinn ag leanúint go treallach plean gan téagar. 

“Tá eagrais Gaeilge ar nós Gaeloideachas agus Foras na Gaeilge ag éileamh polasaí cuimsitheach don Ghaeloideachas. Chuirfeadh a leithead de phlean leis an bPolasaí don Oideachas Gaeltachta ó thaobh acmhainní a roinnt, oiliúint múinteoirí agus pleanáil fad-théarmach. 

“Más é go bhfuil an Roinn ag iarradh a chuid ‘tiomantas leanúnach’ d’fhonn an Ghaeilge a chur chun cinn is gá dóibh dul i ngleic leis na fadhbanna atá ann i dtaobh an ghaeloideachas go macánta, deireadh a chur leis an gcur i gcéill agus plean sonrach agus cuimsitheach a leag amach.”
 

Department admits no plan exists for Irish language education – Peadar Tóibín TD

Sinn Féin spokesperson on the Irish language, Peadar Tóibín TD, has said that the Department of Education are neglecting the Irish language rights of students of this state. The Department stated in an answer to a parliamentary question today that they had “no plan for drawing up a policy for Irish language education”.

Deputy Tóibín said:

“It’s unbelievable that the Department have no plan at all regarding Irish-medium education in general, and that they have no intention of putting one together in the future. There is a huge demand for Irish-language education in the state – for example, there are over 23% of parents seeking Irish language for their children, but only 5% of primary schools are Gaelscoil schools.

“We warmly welcomed the Policy for Gaeltacht Education, which was so badly needed. But vision, structure and steering are needed to improve Irish-medium education in general. It makes no sense that the department, who are responsible for the progress of the Irish language in the education system, are happy to plough away without direction.

“The department says that they are helping with some of the aims of the 20 Year Strategy for Irish Language, and that this demonstrates their dedication to this sector. But the Strategy in itself is a mockery - without aims, goals or concrete deadlines. We are waiting for the publication of the action plan in relation to the Strategy since a review was initiated over two years ago. It is not satisfactory that the department are sporadically following a plan without substance.

“Irish language organisations such as Gaeloideachas and Foras na Gaeilge are seeking a comprehensive policy on Irish-medium education. A plan of this nature would add to the Policy for Gaeltacht Education in terms of shared resources, teacher training and long-term planning.

“If the Department are trying to progress their 'longstanding dedication'” to the Irish language, it is necessary that they stop the pretense, genuinely tackle the problems that exist within Irish-medium education and lay out a detailed, comprehensive plan."

Connect with Sinn Féin