Sinn Féin - On Your Side

Mórfhoilsitheoir le scor agus an rialtas ina thost – Peadar Tóibín TD

20 July, 2018


Dúirt urlabhraí Gaeilge Shinn Féin, An Teachta Peadar Tóibín gur gá breathnú go géar ar shlite chun tacú le hearnáil na foilsitheoireachta. Tá Cois Life, an comhlacht foilsitheoireachta saothair liteartha agus taighde le scor ag deireadh na bliana seo chugainn, gan gíog ná míog as an rialtas ina leith.

Dúirt an Teachta Tóibín:

“Is ábhar mór díomá é a chloisteáil go bhfuil Cois Life lena doirse a dhúnadh ag deireadh na bliana seo chugainn. Bhí seirbhís d’ard-chaighdeán á soláthar acu agus leabhair den scoth á gcur ar fáil acu agus ba mhian liom an fhoireann a mholadh go mór.  

“Ní hamháin gur foilsíodh ábháir léitheoireachta as Gaeilge ach dhírigh leabhair de chuid Cois Life isteach ar réimse leathan de ghnéithe d’Éirinn – ár stair shosialta, chultúrtha, cursaí trádála agus téarmaíochta agus a leithéid.

“Níor thug an Aire Joe McHugh ná Josepha Madigan aitheantas ar bith ar an gcailliúnt mhór seo cé gur buille uafásach é seo d’earnáil na Gaeilge agus don chultúir Gaelach. Is léir nach dtuigeann siad an tábhacht atá ag baint le Cois Life.

“Agus 77 aistritheoirí á n-earcú ag an Aontas Eorpach tá sé ríthábhachtach go mbeadh corpas na Gaeilge briamhar, inbhuanaithe againn. Bhí ionchur díreach ag Cois Life air seo.

“Níl foilsitheoirí seanbhunaithe eile ar thalamh slán ach oiread faoi láthair agus is ábhar mór imní é seo. Tá ciorruithe móra déanta ag an rialtas le deich mbliana anuas atá tar éis dul i bhfeidhm ar an earnáil. Tá sé níos deacra - agus i gcásanna dodhéanta – d’fhoilistheoirí teacht ar dheontais ón gComhairle Ealaíona mar shampla.

“Níl tada luaite sa Phlean Gníomhaíochta don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge chun tacú le foilsitheoirí. Tá sé seo scannalach.

“Tá Sinn Féin tiomanta d’ábhar léitheoireachta don phobal agus spás cruthaíochta d’údair a sholáthr. Creidmid go bhfuil sé riachtanach go leanfar ar aghaidh ag cur le tionscnamh Chorpas na Gaeilge agus beidh mé féin ag lorg cruinnithe leis na hAirí cuí le seo a phlé.”

ENDS/CRÍOCH//

Government silence as major Irish language publisher ceases trading – Peadar Tóibín TD

Sinn Féin spokesperson for the Irish language, Peadar Tóibín, has said that it’s necessary to look at ways to support the publishing industry. Cois Life, a publishing company of literary works and research, will be dissolved at the end of next year without comment from the government.

Deputy Tóibín said:

“It is very disappointing to hear that Cois Life will be closing their doors at the end of next year. They offered a high quality service and provided high quality books and I wish to highly praise the work of the team.

“Not only was it that reading material published in Irish, but the books of Cois Life were directed at a broad range of aspects of Irish life – our social, cultural and commercial history as well as the history of our nomenclature.

“Ministers Joe McHugh and Josepha Madigan gave no acknowledgment of this big loss despite it’s being a big blow to the Irish language sector and to Irish culture. It is clear that they do not understand the importance of Cois Life.

“With 77 translators being hired by the European Union, it is very important we have a vibrant, sustainable Irish language corpus. Cois Life had a direct input into this.

“Long established publishers are currently not on safe grand either and this is a big cause for concern. The government have made large cuts  in the past ten years which have affected the industry. It is harder, and in some cases impossible, for publishers to get grants from the Arts Council for example.

“There is nothing mentioned in the Action Plan for the 20 Year Language Strategy to support publishers. This is scandalous.

“Sinn Féin are dedicated to providing reading materials for the community and creative spaces for authors. We believe that it is vital that the the Irish Language Corpus is continually broadened and I will be seeking meeting with the relevant Minister to discuss this.”

Connect with Sinn Féin