Sinn Féin - On Your Side

Liadh Ní Riada - Uachtarán Nua d'Éirinn Nua

16 September, 2018 - by Liadh Ní Riada MEP


Ag cur fáilte roimh a hainmniúchán ó Shinn Féin chun dul san iomaíocht i dtoghchán na hUachtaránachta dúirt an FPE Liadh Ní Riada;

“Tá meas mór agam ar féiniúlacht agus cúltúir na hÉireann agus tusicint ar a háit sa domhan mór de bharr mo thaithí phearsanta, maraon tiomantas láidir d’Éirinn aontaithe aguis fórásach.

“D'fhás mé aníos in Iarthar Chorcaí, áit lena bhaineann stair phoblachtach bródúil. Tógadh mé i nGaeltacht Mhuscraí i dteaghlach le Gaeilge, agus mar iníon Seán O Riada, ba nadúrtha dom bheith tumtha ina oidhreacht cheolmhar.

“Mar duine gur chealladh a beirt tuisimitheoirí bhí orm agahiadh a thabhairt ar go leor cruatan agus dúshláin pearsanta. Tá meon neamhspleách agus mothú comhbhách láidir agam de bharr seo dóibh siúd atá ag strachailt leo ina saol. 

"Teastaíonn uaim a bheith mar Uachtarán nua d’Éirinn nua. Tá Éire tar éis athrú ón toghchán Uachtaránachta deireanach. Is sochaí níos comhbhách agus ionchuimsitheach sinn. Ireland has radically changed since the last Presidential election. Ionspioráid domhnda i dtaobh athruithe sóisialta forásach.

“Nílimíd ach ag tús an caibidil nua seo. Tá sé thar ama dúinn go léir – ach an ghlúin óg go háirithe – ár scéal féin a scríobh, Éire nua agus aontaithe a chruthú.

“Tá Uachtarán nua, fuinneamhach de dhí chun an turas seo a mholadh agus a spreagadh.

“Ba chúis bród domsa bheith tofa mar feisire Eorpach ar son muintir Cúige Mumhan agus Deisceart Cúige Laighin. San Eorap léirigh mé guth láidir ar son leas mhuintir na hÉireann ar Breatimeacht, na healaíona, pobail tuaithe agus uirbeacha, athrú aeráide, neodracht agus ceartas soisíalta.

“Táim anois ag iarriadh ar muintir na hÉireann deis a thabhairt dom an díograis, an fuinneamh agus an tiomantas ata léirithe agam cheana féin, a thógaint chuig oifig an Uachtáráin. 

"Maron le bheith caomhnóir ár mBunreacht, beidh mé cróga mar chosantór ár ndaonlathas, leas náisiúnta na hÉireann, ár n-ardcheannas agus ár neodracht.

"Mar Uachtarán beidh mé forásach agus gníomhach ag tacú leo siúd inár sochaí atá leochaileach nó imeallaithe. 

“Beidh mo Uachtaránacht mar ghuth ar son Éire comhbhách, Éire cóir; Éire in a bhfuil dídean ag gach páiste ina mbaile féin. Éire nach bhfuil aon duine fágtha ar leataobh inti.

“Tabharfaidh mé ómós dár gCúramóirí agus iad siúd atá ag obair inár seirbhisí poiblí. Seoladh mé togra Uactaránachta chun aitheantas d’fhostóirí a íocann pá cothrom lena bhfostaí. 

"Thar lear, cuirfidh mé leasanna muintir na hÉireann chun cinn, mar a ndéanaim i gconaí. Tiománfaidh mé togra chun iad siúd a chuireadh ar imirce de dheasca an géarchéim eacnamaíoct a thabhairt abhaile.

“Léireoidh mé ceannasaíocht ar na bunluachana gur cheart a bheith mar bhunús d’Éirinn aontaithe, geilleagar i seirbhís na nDaoine in ionad an mhalairt, mar shampla. 

“Tá imní agus éadaingne ag cur leis an géarchéim sláinte intinne atá ag fás inár dtír. Díreoidh mé ar chúiseanna na géarchéime seo - ar na slite ar féidir linn ár sochaí a eagrú ionas go mbeimíd ag tacú lena chéile in ionad ligint dár gcaighdeán saoil bheith laghdaithe de dheasca éagothroime agus aonarachas.

"Bainfidh mé úsáid as deiseanna na hoifige, san áireamh an deis labhairt ós comhar an Oireachtais, chun reachtairí a chur i gcuimhne ar na luachanna is tábhachtaí - rathúnas a roinnt, aire a thabhairt dár saoránach go léir, agus dlúthpháirtíocht a thaispeáint lena chéile.

"Tá fís agam d’Éirinn nua atá iolraíoch agus ionchuimsitheach. Fís d’Éirinn aontaithe ina bhfuil meas léirithe dár bhféiniúlachtaí agus traidisiúin ar fad. 

“Beidh mé mar ghuth dearfach ar son aontú na hÉireann, ag tabhairt ceannasaíocht agus ag léiriú an teagmhál agus an uileghabhálacht a bheith ag teastáil chun muintir na tíre seo a thógaint le chéile. 

“Tá Éire ár linne ag athrú. Beidh tionchar mór ag Breatimeacht ar ár dtodhchaí bunreachtúil agus polaitiúl. 

“Beidh féidearthacht, cruth agus cineál a bhaineann le Éire aontaithe á phlé ag an bpobal agus go pholaitiúla de réir a chéile. 

"Mar Uachtarán, cuirfidh mé tús le comhrá cuimsitheach saoránach mar gheall ar Éire aontaithe amach anseo. 

“Le seacht mbliana anuas tá sean chinnteachtaí ná tíre seo ag imeacht as radharc. Sárófar críochdheighilt na hÉireann comh maith. Tá sruth na staire leo siúd atá ag iarraidh todhchaí nua, forásach agus ionchuimsitheach. 

“Tá próiséis athmhuintearais Náisiúnta lárnach i dtaobh muintir na hÉireann a aontú, aguis beidh athmhuintearas mar téama do m’Uchtaránacht. 

“Tógfaidh todhchaí na tíre iontacht seo ar bhunchloch ár n-éagsúlacht – sochaí comhionnan do mná agus fir, do shaoránaigh do gach cumas agus míchumas, don lucht lonnaithe agus an lucht siúil, do chách gan aon aird dá ngnéasacht, idir óg agus sean, idir dubh agus bán, óráiste nó glas uaine.

"Táim iarraidh oraibh bheith liom ar an turas seo amach romhainn, agus mé ag seasamh ós bhur gcomhar mar duine daoibh, bean bródúil poblachtach, ag iarraidh oraibhse tacú liom chun bheith mar Uachtarán do gach éinne. 

“Le chéile beirimís bua. Le chéile chuirfimíd le stair ár dtír. Le chéile roghnóimíd Uachtarán nua d’Éirinn nua. "

Editor's Notes:

Beatháisnéis Liadh Ní Riada:

Is í Liadh Ní Riada (51) an Feisire Eorpach de chuid Shinn Féin i gcóir Toghcheantair an Deiscirt.  Tógtha i nGaeltacht Mhuscraí, is Gaeilgeoir ó dhúchas í agus an iníon is óige de chuid an cumadóir agus ceoltóir aitheanta, Seán Ó Riada. 

Tá conaí ar Liadhi mBaile Bhúirne lena fear céile Nicky agus lena tríur clainne Cáit (17), Ailsa (15) agus Neans (12).

Ba léiritheoir teilifíse í le RTÉ agus TG4, agus is guth láidir í don phobal ealaíon agus cruthaitheach in Éirinn.

Tháinig Liadh slán ar go leor anachain agus dushláin ina saol, agus cailleadh a tuismitheoirí ag aois óg. 

Ó toghadh í chuig Parlaimint na hEorpa i 2014, tá Liadh tar éis a bheith ina ionadaí cumhachtach ar son leas na hÉireann thar lear, le haghaidh ceartas sóisialta, agus le haghaidh athnuachan agus forbairt i bpobail uirbeacha agus tuaithe.

Connect with Sinn Féin