Sinn Féin - On Your Side

Fís phraiticiúil don Ghaeilge leagtha amach i mBuiséad Malartach Shinn Féin - Peadar Toibín TD

2 October, 2018


Seoladh Buiséad Malartach Shinn Féin 2019 inniu inár leag an páirtí amach na roghanna a dhéanaidís ó thaobh caiteachas don bhliain atá romhainn. Ina measc siúd, tá roinnt mhaith beartais a thacódh leis an nGaeilge agus an nGaeltacht a chur chun cinn.

Dúirt an Teachta Tóibín:

“Sna deich mbliana ó tharla an ghéarchéim airgeadais agus fiachais náisiúnta

táimid ag fulaingt mar gheall ar pholasaithe Fhine Gael agus Fhianna Fáil. Tá an Ghaeilge mar theanga ag fulaingt go mór freisin.

“Agus ‘Bliain na Gaeilge’ linn i mbliana, bheifeá ag tnúth le iarracht ollmhór ón rialtas le dul i ngleic leis na mórfhadhbanna atá ann ó thaobh na Gaeilge agus na Gaeltachta de, ní ba laghad ina measc ná go bhfuil titim suntasach ar líon na cainteoirí dúchasacha.

“Níl an Plean Gníomhaíochta a d’fhoilsigh an rialtas i mbliana láidir nó cuimsitheach go leor le stop a chur le creimeadh na teanga sna ceantair Gaeltachta. Níl pleanáil teanga á mhaoiniú ag an rialtas mar is cuí. Níl aon phlean ag an rialtas maidir le gaeloideachas a fhorbairt ar fud an stáit.

“Tá Buiséad Malartach foilsithe againn inniu a théann i ngleic leis na saincheisteanna seo – buiséad atá deimhnithe ag an Roinn Airgeadais agus an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.  Léirímid Éire nua nach dtréigtear duine ar bith inti, lucht na Gaeltachta agus cainteoirí Gaeilge ina measc.

“Mar chuid dos na beartais atá againn thabharfaimis €5.5 mhilliúin d’Údarás na Gaeltachta, €2 mhilliúin sa bhreis do phleanáil teanga, €250,000 do Scéim na gCúntóirí Teanga agus €240,000 do Chomharchumainn & Comhlachtaí Pobail Gaeltachta ionas go n-ardófar a leibhéal maoinithe go dtí an leibhéal a bhí ann i 2007.

“Anuas ar sin chruthóimis “Coiste na Gaeilge” le tacú le healaín na Gaeilge. Thabharfaimis €200,000 d’fhoilsitheoirí Gaeilge, €150,000 do scéim liteartha nasctha le Oireachtas na Samhna agus €100,000 le Oireachtas na Gaeilge a leathnú amach.

“Tá aon mhilliúin á thabhairt againn do TG4 agus leath mhilliúin do Chiste Craoltóireachta Raidió. Chinnteoimis go mbeadh Oifigeach Gaeilge lán aimseartha ar fáil i ngach Comhairle Contae agus Cathair (ar chostas €1,094,000). Thógaimis isteach Scéim Aitheantais do Naíonraí Gaeltachta freisin ar chostas €300,000.

“Ó thaobh caiteachas caipitil de bheadh ciste de €5.5 mhilliúin ar fáil le Sráid an Mhúraigh a athchóiriú agus Cultúrlann a thógáil ann. Thacóimis freisin le gréasán a chruthú do mhúinteoirí dara leibhéil ar nós Comhar na Múinteoirí Gaeilge ar chostas €200,000.

“Dhéanfaimis infheistiú ar staidéir féidearthachta maidir le ceantair Ghaeltachta a chruthú ar fud an stáit chomh maith le Plean Tithíochta do Ghaeltacht Chomaitéireach ina mbeadh daoine a bhfuil cónaí orthu i lárionaid uirbeacha agus Gaeilge líofa acu in ann teach a cheannach sa Ghaeltacht.

“Tá an-chuid beartas eile leagtha amach againn (iniata). Creidimid go bhfuil an toil agus an tuiscint againne leis an Ghaeilge a chur chun cinn agus todhchaí na Gaeltachta a neartú.”
-

A practical vision for Irish outlined in Sinn Féin’s Alternative Budget – Peadar Tóibín TD

Sinn Féin’s Alternative Budget 2019 was launched today where the party outlined the choices they would make in terms of expenditure for the year ahead.

Amongst these there are many measures that would support the promotion of Irish and the Gaeltacht.

Deputy Tóibín said:

“In the ten years since the financial crisis and national debt, we are suffering because of the Fine Gael and Fianna Fáil policies. Irish as a language is suffering also.

“As it is 'Bliain na Gaeilge' this year, you would be expecting a big effort from the government in tackling the major problems that exist regarding Irish and the Gaeltacht, not in the least that there has been a significant fall in native speakers.

“The Action Plan that the government published this year is neither strong nor comprehensive enough to stop the erosion of the language in Gaeltacht areas. Language planning is not being appropriately funded by the state. The government has no plan for the development of Irish language education throughout the state.

“The Alternative Budget that we published today tackles these issues – it is a budget that has been costed by the Department of Finance and the Department of Public Expenditure and Reform. We outline a new Ireland in which nobody is left behind, which includes those living the Gaeltacht and Irish speakers.

“As part of the measures that we have we would give €5.5 million to Údarás na Gaeltachta, an additional €2 million to language planning , €250,000 to the Language Assistants’ Scheme and €240,000 to Gaeltacht Co-operatives and community-led companies  so that the funding levels match that which was there in 2007.

“Additionally we would create “Coiste na Gaeilge” which would support Irish language arts. We would give €200,000 to Irish language publishers, €150,000 to a literary scheme in conjunction with the Oireachtas na Samhna cultural festival, and €100,000 to expand the festival itself.

“We are giving a million to TG4 and half a million to a Radio Broadcasting Fund. We would ensure that there was a full-time Irish language officer in every City and County Council (at a cost of €1,094,000). We would bring in a Gaeltacht Recognition Scheme for pre-schools which would cost €300,000.

“In terms of capital expenditure a €5.5 million fund would be available for the restoration of Moore Street and the construction of a Cultúrlann there. We would also support the creation of a network for second level teacher similar to Comhar na Múinteoirí Gaeilge at a cost of €200,000.

“We would also invest in feasibility studies to explore the possibility of creating Gaeltachts in urban areas throughout the state, as well as a Commuter Gaeltacht Housing Plan which would allow for those with fluent Irish living in urban centres to purchase housing in Gaeltacht areas.

“We have many other measures laid out (attached). We believe that we have the necessary will as well as the understanding to advance the Irish language and to secure the future of the Gaeltacht.”

Connect with Sinn Féin