Sinn Féin - On Your Side

Ard Fheis 2004 - Bairbre de Brún - Rural Affairs

28 February, 2004


Tá géarchéim ann i gcomhphobail feirmeoireachta na hEireann. Tá ioncaim fheirmeoireachta, taobh ó thuaidh agus taobh ó dheas, níos lú ná mar a bhí siad le deich mbliana anuas. Ar fud an oileáin, tá an earnáil talmhaíochta ag brath go hiomlán ar dheontais AE, tacaíocht praghasanna, agus cabhair eile faoin bPolasaí um Thalamhaíocht Choiteann. Tá an tionscal ag streachailt anois le brabúis ísle agus praghasanna margaidh neamhchinnte. Ag cur san áireamh an éagothroim a d`eascair as an bPTC (CAP), tá na mílte de fheirmeoirí anois ar ioncaim atá glan ró-íseal agus iad beagnach ar an gcaolchuid. Chomh maith leis seo, tá próiseas leanúnach ar siúl a dheighiltíonn feirmeoirí ó ghnó na feirmeoireachta i gcoitinne.

Tá ról lárnach ag an talamhaíocht i ngeilleagar na hEireann

Tá sé mar bhunpholasaí ag Sinn Féin, teaghlaigh fheirmeoireachta a choinneáil i mbun an talún, agus deá-chaighdeán maireachtála a dheimhniú do gach duine i gcomhphobail iargúlta. Tá na fadhbanna céanna ag na comhphobail iargúlta ar dhá thaobh den teorainn i gcoiteann, agus caithfear dul i ngleic leo i dtionscnamh aontaithe amháin.

Tá cur chuige uile-Eireannach i dtaobh na talmhaíochta ag teastáil níos géire anois ná mar a bhí riamh. Go dtí seo, bhí imeachtaí na struchtúr a cruthaíodh faoi choimirce Chomhaontú Aoine an Chéasta, iontach dearfach ar fad.

Glactar go forleathan anois go bhfuil marthannacht fhadtéarmach thionscal talmhaíochta na hEireann ag brath go mór ar chothú an tionscail ar bhonn uile-Eireannach.

Caithfear dul i bhfad níos faide chun tosaigh ná an leibhéal comhoibrithe atá ann i láthair na huaire.

Tá straitéis raidiceach nua de dhíth go mór orainn chun na hacmhainní cuí a thabhairt do thionscal talmhaíochta na tíre seo, ionas go mbeifear in ann dul i ngleic leis na dúshláin uile ata os ár gcomhair go cuimsitheach.

Tá clár oibre de chéimeanna chun tosaigh ag teastáil go mór anois, céimeanna a chruthós straitéisí forbartha éifeachtacha do gach comhphobal iargúlta faoi seach. San áireamh in aon chlár oibre mar seo, bheadh sé barr-thábhachtach go mbeadh an deis ag comhphobail áitiúla a gcuid stráitéisí féin a chruthú.

Caithfidh muid todhchaí dhaingean a dheimhniú don tionscal feirmeoireachta in Eirinn. Beidh sé de dhualgas orainn mar sin, gach gné, ó shláinte na n-ainmhithe go margaíocht tairgíochta bia, a bhrú chun cinn go díograiseach. Ar ndóigh, b'fhéidir gurb é an rud is tábhachtaí fós chun é seo ar fad a chur i gcrích, ná go mbeidh guth láidir aontaithe ann ar bhonn uile-Eireannach, taobh ó thuaidh agus taobh ó dheas, i gcroílár an Aontais Eorpaigh.

Connect with Sinn Féin