Sinn Féin - On Your Side

Humphreys & McHugh must defend funding for the Irish language - Ó Clochartaigh

15 July, 2014


Senator Trevor Ó Clochartaigh has congratulated Heather Humphreys on her appointment as Minster for Arts, Heritage and the Gaeltacht and Joe McHugh as the Minister of State with responsibility for Gaeltacht Affairs. He says however that their first priority must be to ensure no further cuts are made to the Irish language and Gaeltacht elements of the department's brief.

Ó Clochartaigh said:

“The Irish language and Gaeltacht budgets have had a disproportionate amount of cuts under this FG and Labour coalition. That was on top of cuts imposed even during the boom years by the previous government.

“Before his demotion Jimmy Deenihan was planning another 7% cut to the budget this year and I am calling on Heather Humphreys & Joe McHugh to ensure that doesn't happen.

“They also need to ensure the immediate and full implementation of the '20 Year Strategy for the Irish Language' and must ensure cabinet colleagues give it the priority it deserves.

“I understand also that the Sinn Féin Minister for Culture, Arts and Leisure in the North Carál Ní Chuilinn was in favour of increasing funding for the Irish language through an Foras Teanga, but that a reciprocal gesture from Dublin was necessary to do so. I hope that Minister Humphreys will re-examine this approach and come up with the funding necessary to support the sector and allow it to maintain services to Irish speakers across the island'.

“She could also take a leaf from Minister Ní Chuilinn's book and set up a programme such as “Líofa' to encourage politicians and other public and private figures to improve their knowledge of Irish. Perhaps, Minister Humphreys and her deputy might lead by example on that one!”

ENDS

Caithfidh Humphreys & McHugh troid le maoiniú na Gaeilge a chosaint - Ó Clochartaigh

Tá comhgháirdeachas déanta ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh le Heather Humphreys as a ceapachán mar Aire Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta agus le Joe McHugh atá roghnaithe mar Aire Stáit le freagracht do ghnóthaí Gaeltachta. Deir sé áfach gurb í an chloch is mó gur chóir a bheith ar phaidrín na beirte anois aici ná gan ciorruithe breise a dhéanamh ar na gnéithe gaeilge agus gaeltachta do bhuiséad na roinne.

Deir Ó Clochartaigh:

“Rinneadh ciorruithe éagcothrom ar bhuiséid na gaeilge & gaeltachta faoi rialtas seo Fhine Gael & an Lucht Oibre. Sin sa mhullach ar chiorruithe a rinneadh le linn blianta rachmasúla na tíre faoin rialtas a chuaigh rompu.

“Sular tugadh ísliú céime dó, bhí sé beartaithe ag Jimmy Deenihan 7% breise de chiorruithe a chur i bhfeidhm ar bhuiséad na bliana seo agus tá mé ag iarraidh ar an Aire Humphreys anois cinntiú nach dtarlóidh sé sin.

“Caithfidh sí féín agus an tAire Stáit cinntiú freisin go gcuirfear 'An Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge' i bhfeidhm ina iomláine, láithreach agus go dtabharfaidh a gcuid comhleacaithe ag bord an rialtais an tacaiocht dó is cóir a thabhairt.

'Tuigtear dom chomh maith go raibh Aire Cultúr & Fóillíochta Shinn Féin sa Chomhthionóil, Caral Ní Chuilinn, sásta breis maoiniú a chur ar fáil do chúrsaí Gaeilge trid an bhForas Teanga ach go raibh gá le maoiniú breise i gcomhréir ó rialtas Átha Cliath agus nach rabhadar sin toilteanach. Tá suil agam go ndéanfaidh an tAire Humphreys athmhachnamh ar seo agus go dtabharfaidh sí an maoiniú cuí leis an earnáil a chaomhnú agus leis sin seirbhísí do ghaeilgeoiri ar fud an oileáin.

“B'iontach an sampla a bheadh ann freisin dá leanfadh sí an treo a ghlac an tAire Ní Chuilinn ó thuaidh le bunú 'Líofa', clár a thugann spreagadh do pholaiteoirí, maraon le daoine aitheanta agus cuid nach bhfuil aitheanta chun feabhas a chur ar a gcuid gaeilge. B'fhéidir go dtabharfadh an tAire Humphreys féin agus a leathbhádóir an tAire Stáit McHugh ceannródaíocht ar an gceann sin'.

Connect with Sinn Féin