English / Gaeilge

Submission to The Commission on the Future of Ireland
Aighneacht ar Choimisiún Éireann Aontaithe

Please note: Respondents may complete as much or as little of this proforma as they wish.

Tabhair faoi deara: Is féidir le freagróirí an oiread nó an méid is lú den pro forma seo a líonadh.

Contact details | Sonraí Teagmhála

We will only correspond with you in relation to this submission and this project

About You

For statistical purposes only

Gender:

Age:

Submissions are sought from individuals, groups and organisations.

Tá aighneachtaí á lorg ó dhaoine aonair, grúpaí agus eagraíochtaí.

If you are making this submission on behalf a group or organisation, please indicate the name and the sector in which it operates.

Má tá ag déanamh aighneacht ar son grúpa nó eagraíocht, cuir an t-ainm agus an earnáil ina fheidhmíonn sé in iúl.

Questions | Ceisteanna

Submissions will be collated and included in reports for publication. Please indicate that you are happy for your submission to be included *

Tiomsófar na haighneachtaí agus cuirfear mar chuid de thuairiscí a bheidh foilsithe. Cuir in iúl go bhfuil tú toilteanach le d’aighneacht a bheith san áireamh *

Please indicate if you are happy for your name to be published along with your submission *

Cuir in iúl go bhfuil tú toilteanach go gcuirfear d’ainm le d’aighneacht nuair a fhoilseófar é. *