English / Gaeilge

The Commission on the Future of Ireland

The Commission on the Future of Ireland (The Commission) is facilitating a structured, national conversation among citizens of Ireland and beyond on the future of our island.

The Commission engages with the public by holding People's Assemblies across the country.  To date People’s Assemblies have been held in Belfast, Derry, Louth, Donegal, Waterford and in the Connamara Gaeltacht.

A Youth Assembly in Dublin and a Women’s Assembly in Belfast also took place and the Commission hosted a discussion with Northern Protestants in Derry and with rural communities at the Balmoral Show and the National Ploughing Championship. 

An Coimisiún um Thodhchaí na hÉireann

Tá an Coimisiún um Thodhchaí na hÉireann (An Coimisiún) ag éascú comhrá struchtúrtha náisiúnta i measc shaoránaigh na hÉireann agus níos faide i gcéin ar thodhchaí ár n-oileáin.

Pléann an Coimisiún leis an bpobal trí Thionóil Phobail a reáchtáil ar fud na tíre. Go dtí seo, reáchtáladh Tionóil Phobail i mBéal Feirste, i nDoire, i gContae Lú, i nDún na nGall, i bPort Láirge agus i nGaeltacht Chonamara.

Bhí Tionól Óige ar siúl i mBaile Átha Cliath agus Tionól na mBan i mBéal Feirste freisin. D’óstáil an Coimisiún plé le Protastúnaigh an Tuaiscirt i nDoire chomh maith agus le pobail tuaithe ag Seó Bhaile Mhoireil agus ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta.

Videos of previous Commission events can be accessed through the links below: Tá físeáin d’imeachtaí an Choimisiúin ar fáil anseo:

Reports from the event can be accessed here: Is féidir teacht ar thuairiscí na n-imeachtaí éagsúla anseo:

Declan Kearney MLA is Chairperson of the Commission and Seanadóir Lynn Boylan is Deputy Chairperson.

‘The New Ireland is for Everyone – Have Your Say’, are the main pillars of the Commission.

The Commission is also seeking written contributions from members of the public and community groups, NGOs and businesses. If you wish to make a contribution please press here or email [email protected]

The Commission looks forward to hearing your views.

Is é Declan Kearney CTR Cathaoirleach an Choimisiúin agus is é an Seanadóir Lynn Boylan an Leaschathaoirleach.

 ‘Is linne ar fad an Éire Nua - Abair Leat’ atá mar phríomhfhealsúnacht an Choimisiúin.

Tá an Coimisiún sa tóir ar aighneachtaí scríofa ón bpobal, ó eagraíochtaí neamhrialtasacha agus ó chomhlachtaí. Más mian leat aighneacht a leagan isteach, brúigh anseo le do thoil nó seol ríomhphost chuig [email protected]

Tá an Coimisiún ag tnúth le do thuairimí a chloisteáil.

Click the button below to make your Submission to the Commission on the Future of Ireland